Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Gwaith Cynnal a Chadw: Ar Ddydd Gwener 7 Awst 2020 ni fydd y broses ymgeisio am swydd ar gael oherwydd gwaith cynnal a chadw arferol. Rhagwelwn y bydd y system yn dychwelyd tua 2yp.

Glanhawr/Glanhawraig Wrth Gefn

Dyddiad Cau: 09/08/2020

Cyfeirnod: REQ102301

Achlysurol

17,364 - 17,711 *

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

Rydym yn awyddus i recriwtio glanhawr/glanhawraig wrth gefn i ymgymryd â’r amrywiol gyfrifoldebau glanhau o fewn safle’r Cyngor ar draws Ceredigion i sicrhau eu bod yn cael eu cadw mewn cyflwr glân a llanwedd.

Mae’r gwasanaeth glanhau yn darparu gwasanaeth hanfodol o fewn Sir Ceredigion. Pwrpas y rôl yw cyflawni tasgau glanhau a ddarparu gwasanaeth o safon uchel gan sicrhau amgylchedd diogel a hylan.

Mae gennym swyddi gwag ledled y Sir ac yn cwmpasu cymunedau Aberystwyth, Aberaeron, Aberteifi, Llambed a Thregaron, heb eithrio pentrefi eraill yn yr ardaloedd hyn. Rydym yn cynnig oriau amrywiol, gyda’r oriau a diwrnodau gwaith i’w gadarnhau.

Er y byddai profiad a gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch yn fanteisiol, bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu. 

Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n llawn cymhelliant ac yn frwdfrydig am natur y gwaith. Mae’n rhaid i’r unigolyn feddu ar sgiliau cyfathrebu da a rhaid iddynt allu cyflawni gwahanol ddyletswyddau gydag amserlen waith amrywiol.

Fydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn ddigon hyblyg i weithio mewn unrhyw lleoliad gwaith a’r oriau a weithir, a all gynnwys boreau cynnar neu nosweithiau.

Bydd angen gwiriad gan y gwasanaeth datgelu a gwahardd (DBS) ar gyfer y swydd hon.

Fydd tasgau sylfaenol ar gyfer y rôl hon yn cynnwys:

Glanhau, golchi, ysgubo, glanhau gwactod, gwagio biniau sbwriel, sychu lleithder a thynnu mannau dynodedig (a allai gynnwys toiledau a chawodydd) a gosodion a ffitiadau, gan ddefnyddio’r offer pwer angenrheidiol lle bo’n briodol.

Nodwch y bydd ymgeisydd llwyddiannus heb y sgiliau iaith Gymraeg gofynnol yn cael cymorth llawn i gyrraedd y safon ofynnol o fewn dwy flynedd i’w benodi.

Am ragor o wybodaeth am y rôl yma, darllenwch y disgrifiad swydd a’r manyleb person.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Noder: Cedwir yr hawl i estyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn oedolion mewn perygl a phlant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi oedolion mewn perygl, plant a phobl ifanc er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod.  Rydym yn cydnabod eu hawl i gael eu diogelu a byddant yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd arnom angen Gwiriad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt cyn penodi i’r sywydd hon.

 

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Economi ac Adfywio

Rydym yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gyflawni un o brif amcanion Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor, sef ceisio rhoi hwb i economi’r Sir a Chanolbarth Cymru. Rydym wedi ein trefnu yn dair prif adran: Gwasanaethau Economi, Cynllunio ac Eiddo.  Ein prif swyddogaethau yw:

  • Twf a Menter: Cefnogi twf ac adfywiad economaidd yn lleol ac ar draws y rhanbarth; Tyfu Canolbarth Cymru; yr Ystâd Gorfforaethol a Chyfleoedd Datblygu; Cefnogaeth Prosiect; Cyllid Ewropeaidd a lleol; Canolfan Fwyd Cymru a chefnogi datblygiad Bwyd-Amaeth; Hyrwyddo a datblygu twristiaeth; Canolfannau Gwybodaeth i Dwristiaid; Arfordir a Chefn Gwlad
  • Gwasanaethau Cynllunio: Cefnogi twf trwy’r Gwasanaethau Cynllunio a Rheoli Adeiladu; Polisi Cynllunio Defnydd Tir Strategol a Lleol; Rheoli Datblygu; Rheoli Adeiladu; a Chwiliadau Tir.
  • Gwasanaethau Eiddo: Cefnogi rhaglen y Cyngor trwy Reoli Prosiectau; Cynnal a Chadw Eiddo ac Adeiladau; Rheoli Cyfleusterau; Rheoli Carbon; a’r Defnydd Effeithlon o Eiddo’r Cyngor.