Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Cynorthwy-ydd Gofal Wrth Gefn

Dyddiad Cau:

Cyfeirnod: REQ102528

Achlysurol

18,933 *

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

Rydym yn recriwtio Cynorthwywyr Gofal Wrth Gefn i ymuno â ni i ddarparu cefnogaeth yn ein lleoliadau gofal. Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn gofalgar a thosturiol ymuno â thîm cyfeillgar ac ymroddedig a gwneud gwahaniaeth go iawn. Fel gweithiwr wrth gefn byddwch yn ymuno â thîm o gynorthwywyr a bydd gennych y rhyddid a’r hyblygrwydd i weithio ar sail sy’n addas i chi.

Mae gan y swydd gyflog pro-rata o £ 18,426 y flwyddyn.

Rydyn ni wedi’i gwneud hi’n haws i chi wneud cais trwy symleiddio ein ffurflen gais. Mae cyflwyno cais yn haws nag erioed! Er bod profiad gofal blaenorol yn ddefnyddiol, nid yw’n hanfodol gan y darperir hyfforddiant llawn.

Fel Cynorthwyydd Gofal Wrth Gefn byddwch yn:

 • darparu gofal llwyr i gleientiaid yn unol â’r drefn ddyddiol fel yr amlinellir mewn cynlluniau gofal a ddyfeisiwyd ar y cyd â chleientiaid a’u teuluoedd;
 • darparu cefnogaeth emosiynol a sicrwydd i gleientiaid, yn enwedig pan fydd angen iddynt addasu i newid / a neu argyfwng teuluol;
 • hebrwng cleientiaid allan o’r sefydliad, e.e. Teithiau hamdden;
 • nodi cofnodion dyddiol;
 • ymgymryd â gwasanaeth glanhau, gwyngalchu ac ystafell fwyta.

Yn gyfnewid am eich sgiliau a’ch diddordeb, byddwn yn cynnig amrywiaeth o fuddion gweithwyr yn eu lle, gan gynnwys:

 • O 26 hyd at 36 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 8 gwyliau cyhoeddus)
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
 • Cyfleoedd dysgu a datblygu
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys y cynllun Beicio i’r Gwaith
 • Mentrau iechyd a lles gan gynnwys aelodaeth ostyngedig i’n canolfannau hamdden lleol
 • Cynilion ffordd o fyw a cherdyn Vectis

I gael gwybodaeth fanwl am y rôl hon, cyfeiriwch at y Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person.

Mae hon yn ymgyrch recriwtio barhaus ac o ganlyniad nid oes dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd. Bydd y ceisiadau a gyflwynir yn cael eu hystyried yn gyfnodol.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Mae diogelu oedolion sydd mewn perygl yn flaenoriaeth allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi oedolion sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan oedolion sydd mewn perygl hawl i gael eu hamddiffyn a byddwn yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Porth Ceredigion – Gwasanaethau Ymyrraeth wedi’u Targedu

Rydym wrth wraidd darpariaeth gofal cymdeithasol gydol oes Ceredigion ac ein nod yw sicrhau bod pob unigolyn yn derbyn yr ymyrraeth orau i ddiwallu ei anghenion neu, lle bo angen, eu tywys at gymorth cynnar neu wasanaethau arbenigol. Ein prif swyddogaethau yw:

 • Tîm Derbyn a Brysbennu Porth Ceredigion
 • Gwasanaethau Ymyrraeth wedi’i Thargedu
 • Gwasanaethau Maethu
 • Gwasanaethau Preswyl a Gofal Dydd
 • Gwasanaethau Tai
 • Storfeydd Cyfarpar Cymunedol Integredig
 • Tîm Dyletswydd Argyfwng