Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Athro/Athrawes Cyflenwi

Dyddiad Cau:

Cyfeirnod: REQ102564

Achlysurol

24,906 - 40,490 *

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymfalchio mewn cynnig darpariaeth addysgol o’r safon uchaf ac felly rydyn ni’n chwilio am athrawon ysgogol ac effeithiol i ychwanegu at ein cofrestr gyflenwi ganolog.

Cydnabyddir bod athrawon cyflenwi yn hynod o bwysig er mwyn sicrhau parhad addysgu a dysgu effeithiol yn ystod absenoldeb staff.  Gall gwaith cyflenwi ddarparu cyfle gwych i athrawon sy’n dymuno mwy o hyblygrwydd neu sydd newydd gymhwyso ac am ennill profiad ymarferol.

Rydym yn chwilio am athrawon sy’n:

 • gallu ennyn diddordeb plant gyda gwersi ysgogol;
 • cael effaith gadarnhaol ar gynnydd disgyblion ac yn effeithiol wrth gynyddu cyrhaeddiadau;
 • defnyddio strategaethau rheoli ymddygiad cadarnhaol ac effeithiol;
 • meddu ar wybodaeth gwricwlaidd a phwnc rhagorol;
 • gallu dangos hyblygrwydd a’r gallu i addasu i wahanol anghenion a gwerthoedd ein hysgolion;
 • dangos ymrwymiad cryf i’w datblygiad proffesiynol eu hunain.

Cefnogir hyn trwy ethos cyffredinol Cyngor Sir Ceredigion a phob un o’n hysgolion ac felly rhaid i bob aelod staff sydd yn gweithio mewn ysgol gwblhau fodiwl e-ddysgu Diogelu Plant Lefel 1 ynghyd â bod yn gofrestredig gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae hon yn ymgyrch recriwtio barhaus ac o ganlyniad nid oes dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd.

Bydd y ceisiadau a gyflwynir yn cael eu hystyried yn gyfnodol.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni.  Ein nod yw cefnogi plant a phobl ifanc bregus er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel a phosibl.  Rydym ni a’n sefydliadau addysgiadol yn cydnabod bod plant a phobl ifanc a’r hawl i gael eu hamddiffyn a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn a byddwn yn gofyn am Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), sef y CRB gynt.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant

Rydym yn cynnig her a chefnogaeth briodol i’n hysgolion, i’w helpu i gyflwyno addysg o’r radd flaenaf i bob disgybl, ar draws yr ystod oedran a gallu.  Mae ein prif swyddogaethau yn cynnwys: 

 • Gwella Ysgolion: Arweinyddiaeth; Cefnogaeth a Her, Addysgu a Dysgu; Llythrennedd Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg mewn Addysg
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol: Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant; Presenoldeb; Seicoleg Addysg
 • Lles Disgyblion: Cwnsela; Lles; Gwrth-fwlio, Llais Disgyblion
 • Llywodraethu Addysg: Data; Cefnogaeth Llywodraethwyr, Cefnogaeth polisi
 • Derbyniadau Ysgol 
 • Diwylliant: Gwasanaeth Cerdd; Cered; Theatr Felinfach; Amgueddfa
 • Seilwaith ac Adnoddau: cynllunio lleoedd ysgol, moderneiddio a rhaglen ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, Adeiladau; Grantiau
 • Arlwyo: Canolfannau Dydd; Ysgolion cynradd; Cartrefi preswyl
 • ​Uned Gofal Plant​​: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; Grant Gofal Plant a Chwarae; Cynnig Gofal Plant Cymorth busnes a hyfforddiant staff ar gyfer Darpariaeth Ôl Ysgol (Clybiau ar ôl Ysgol a Chlybiau Gwyliau); Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Meithrin/Chwarae a Gwarchodwyr Plant