Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Cynorthwyydd Gofal (ymuno â’n pwll recriwtio)

Dyddiad Cau:

Cyfeirnod: REQ102620

30 awr / Cyfnod Penodedig

19,264 *

Within Ceredigion

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

* Hysbyseb yw hon i ymuno â’n pwll recriwtio Cynorthwywyr Gofal. Mae’r pwll recriwtio wedi’i sefydlu i gynorthwyo ein Rheolwyr Cartrefi Gofal Preswyl i lenwi eu swyddi gwag cyn gynted â phosibl tra hefyd yn arbed ichi orfod cyflwyno sawl cais am swydd. Pe bai’ch cais yn llwyddiannus fe’ch gwahoddir i gyfweliad ac os byddwch yn llwyddiannus mewn cyfweliad byddwch yn ymuno â’r pwll. Er mwyn i’n Rheolwyr allu penderfynu a fyddech chi’n addas ar gyfer swydd wag pan byddent yn dod ar gael, byddwn yn gofyn ichi ddarparu manylion eich dewis o ran ble yr hoffech weithio a pha oriau y byddech ar gael. Ni allwn warantu cynnig swydd i gyd-fynd â’ch union ddewisiadau. Dyler nodi, yn unol â chanllawiau Coronafierws Iechyd Cyhoeddus Cymru, rydym yn sicrhau bod staff ein cartrefi gofal yn gweithio mewn un lleoliad cyflogaeth yn unig.*

Ydych chi wedi ystyried gweithio fel cynorthwyydd gofal?  Rydym bob amser yn awyddus i ehangu ein tîm ac mae eich angen chi arnom yn awr, boed hynny os ydych yn ofalwr profiadol sy’n edrych am her newydd neu os ydych yn dechrau ar eich gyrfa.  Ymunwch â’n tîm cydwybodol, cyfeillgar a chefnogol a dewch i weld y newid gwirioneddol y gallwch chi ei wneud.  

Mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd ar eich cyfer.  Nid yw profiad o weithio mewn cartref gofal yn hanfodol.  Yn aml iawn, mae profiad bywyd yn bwysicach na phrofiad gwaith, ein prif flaenoriaeth yw dod o hyd i bobl sy’n garedig, yn amyneddgar, yn dangos parch tuag at eraill ac yn dangos gwydnwch cymeriad.  Gallwn ddysgu’r gweddill i chi – a allech chi fod yn un o’r bobl yr ydym yn chwilio amdanynt?

Rydym yn recriwtio’n rheolaidd ar gyfer swyddi llawn amser a rhan amser, ar gyfer gweithio sifftiau dydd neu sifftiau nos.   Mae gennym swyddi dros dro (achlysurol) hefyd sy’n rhoi’r hyblygrwydd i chi ddewis pryd, ble ac am ba mor hir y byddwch yn gweithio.  Mae cyfleoedd ar gael i weithio yn unrhyw un o’n 5 cartref gofal preswyl:

 • Cartref Gofal Preswyl Tregerddan, Aberystwyth
 • Cartref Gofal Preswyl Min-Y-Môr, Aberaeron
 • Cartref Gofal Preswyl Hafan Deg, Llanbedr Pont Steffan
 • Canolfan Adnoddau Bryntirion, Tregaron
 • Yr Hafod, Aberteifi

Mae pob un o’n cynorthwywyr gofal yn derbyn cyflog pro-rata o £18,933 y flwyddyn (£9.81 yr awr). Pe baech yn dewis gweithio sifftiau nos, byddech hefyd yn derbyn lwfans nos.  Yn yr un modd, rhoddir lwfans penwythnos am unrhyw oriau a weithir yn ystod y penwythnos. 

Fel aelod o staff sy’n gweithio yn un o’n lleoliadau gofal, byddwch yn cael eich cefnogi a’ch diogelu’n llawn yn eich swydd.  Nid oes unrhyw ddau ddiwrnod yr un peth wrth i chi gyflawni gwaith gweithiwr allweddol yn y swydd amrywiol, werth chweil hon.  Isod ceir rhestr sy’n rhoi syniad cyffredinol i chi o’r dyletswyddau:

 • darparu gofal llawn i gleientiaid yn ôl trefn ddyddiol a gaiff ei hamlinellu mewn cynlluniau gofal  
 • darparu cymorth emosiynol a sicrwydd i gleientiaid, yn enwedig pan fo angen iddynt addasu i newid/a neu argyfwng teuluol;
 • hebrwng cleientiaid y tu allan i’r sefydliad, e.e. teithiau hamdden;
 • cwblhau cofnodion dyddiol;
 • ymgymryd â gwaith glanhau, golchi dillad a gweini yn yr ystafell fwyta. 

Mae cyfraniad ein cynorthwywyr gofal i iechyd, diogelwch a lles preswylwyr ein cartrefi gofal yn amhrisiadwy.  Rydym, felly, am sicrhau bod ein Cynorthwywyr Gofal yn cael y boddhad mwyaf posibl o weithio yng Ngheredigion.  Gyda hynny mewn golwg, rydym yn cynnig amryw o fuddion i’n gweithwyr, yn gyfnewid am eu sgiliau a’u hymroddiad. Mae’r buddion hyn yn cynnwys:

 • yr hawl i wyliau blynyddol hael
 • mentrau iechyd a llesiant, gan gynnwys cymorth sy’n ymwneud â ffordd o fyw a chwnsela am ddim
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol;
 • tâl mamolaeth, mabwysiad a thadolaeth ychwanegol;
 • Cerdyn Vectis  a fydd yn cynnig gostyngiad ar nwyddau rhai cwmnïau mawr a chyda busnesau lleol sydd wedi cofrestru yn rhan o’r cynllun;
 • cyfleoedd dysgu a datblygu i gefnogi datblygiad gyrfa 
 • cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys y cynllun Beicio i’r Gwaith

Am wybodaeth bellach am ein buddion i weithwyr, cliciwch yma

Mae hwn yn gyfle arbennig i unigolyn gofalgar, llawn cydymdeimlad, ymuno â thîm cyfeillgar ac ymroddgar a gwneud gwahaniaeth go iawn. 

Rydym wedi ei gwneud hi’n haws i chi ymgeisio drwy symleiddio ein ffurflen gais.  Mae gwneud cais yn haws nag erioed erbyn hyn!  Er mwyn eich cadw’n ddiogel yn ystod pandemig y Covid-19, cynhelir pob cyfweliad dros y ffôn. 

Os bydd angen cymorth arnoch i gwblhau eich ffurflen gais, peidiwch ag oedi cyn cysylltu drwy ffonio’r rhif canlynol 01970 633949.

Noder y llunnir rhestr fer ac y cynhelir cyfweliadau ar sail barhaus. Byddwn yna yn cysylltu â chi i benderfynu ble a pha oriau yr hoffech chi weithio.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Mae diogelu oedolion sydd mewn perygl yn flaenoriaeth allweddol i ni.  Anelwn at gefnogi oedolion sydd mewn perygl, er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl.  Rydym yn cydnabod bod hawl gan oedolion sydd mewn perygl i gael eu hamddiffyn a byddwn yn gweithredu i ddiogelu eu lles.  Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn a bydd angen Gwiriad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). 

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Porth Gofal – Gwasanaethau Ymyrraeth wedi’u Targedu

Rydym wrth wraidd darpariaeth gofal cymdeithasol gydol oes Ceredigion ac ein nod yw sicrhau bod pob unigolyn yn derbyn yr ymyrraeth orau i ddiwallu ei anghenion neu, lle bo angen, eu tywys at gymorth cynnar neu wasanaethau arbenigol. Ein prif swyddogaethau yw:

 • Tîm Derbyn a Brysbennu Porth Ceredigion
 • Gwasanaethau Ymyrraeth wedi’i Thargedu
 • Gwasanaethau Maethu
 • Gwasanaethau Preswyl a Gofal Dydd
 • Gwasanaethau Tai
 • Storfeydd Cyfarpar Cymunedol Integredig
 • Tîm Dyletswydd Argyfwng