Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Oedolyn Priodol Gwirfoddol

Dyddiad Cau: 31/10/2021

Cyfeirnod: REQ103161

Achlysurol

0 *

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

A oes gennych chi brofiad o weithio gyda phlant a/neu bobl ifanc?

A ydych chi’n dymuno gwneud gwahaniaeth trwy gynnig cymorth arbenigol i’r rhai mewn angen?

Os ateboch chi oes ac ydw, hoffem glywed gennych…

Dan Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol (PACE) 1984, ni ddylai heddweision gyfweld plant a phobl ifanc dan amheuaeth eu bod yn gysylltiedig gyda throsedd yn absenoldeb Oedolyn Priodol (AA).  Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n gallu mynychu dalfeydd yng Ngheredigion.

Mae rôl Oedolyn Priodol gwirfoddol yn bwysig iawn er mwyn diogelu lles y plentyn rhwng 10 a 18 oed.  Diben rôl yr Oedolyn Priodol yw hwyluso cyfathrebu, sicrhau y caiff hawliau’r plentyn eu parchu a’u harddel;  sicrhau y cynhelir cyfweliad yr heddlu yn unol â PACE a bod yr heddweision sy’n cyfweld yn ystyried oedran y plentyn.

Mae Oedolion Priodol Gwirfoddol yn mynychu gorsafoedd heddlu yng Ngheredigion pan ofynnir iddynt fynychu am y rhesymau canlynol:

 • Gweinyddu hawliau
 • Cyfweliad Gwirfoddol neu Arestio
 • Prosesu tyst E.e.  ffotograff proffil, olion bysedd a phrawf DNA
 • Bod yn dyst i noeth-chwiliad a/neu archwiliad o natur bersonol
 • Bod yn dyst i brofion cyffuriau
 • Bod yn dyst i warediadau  E.e.  cyhuddo, rhyddhau dan ymchwiliad, mechnïaeth 
 • Bod yn dyst i benderfyniad uwcharolygydd i ymestyn y cyfnod yn y ddalfa y tu hwnt i 24 awr
 • Ymddangosiad llys cyn-cyhuddo pan fydd yr heddlu yn gwneud cais i ymestyn y cyfnod yn y ddalfa y tu hwnt i 36 awr.

Gofynion

Ar ôl llenwi’r ffurflen gais gwirfoddolwr, a chadarnhau eu manylion, estynnir gwahoddiad i wirfoddolwyr fynychu cyfweliad, ar-lein neu wyneb yn wyneb (Gan ddilyn asesiad risg Covid-19 a gweithdrefnau diogelwch).

Rôl:

 • Sicrhau bod y plentyn yn deall y cwestiynau a ofynnir iddynt;  egluro’r hyn a ofynnir yn ôl yr angen
 • Sicrhau y cofnodir unrhyw achosion o alw oedolion priodol allan mewn ffordd fanwl a chywir, gan gynnwys yr amseroedd
 • Deall Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984
 • Arsylwi a lledaenu pryderon ynghylch lles y plentyn/person ifanc, diogelu neu PACE

Meini Prawf Hanfodol

Mae angen gwirfoddolwyr arnom sy’n gallu ymrwymo i gael eu galw allan ar y funud olaf yn ystod yr wythnos, gan gynnwys gyda’r hwyr ac ar benwythnosau, yn dilyn yr hyfforddiant paratoadol.

 • Dros 18 oed
 • Yn berchen ar ffôn clyfar neu lechen i’w defnyddio
 • Yn gallu defnyddio porwr rhyngrwyd
 • Yn gallu llenwi ffurflenni ar-lein yn gyflym ac yn fanwl
 • Yn gallu rhoi sylw manwl i’r manylion
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol
 • Dealltwriaeth o PACE, 1984
 • Deall dyletswydd cyfrinachedd o fewn cyfraith gyffredin
 • Deall rhagfarn ddiarwybod
 • Yn gallu uniaethu gydag ystod eang o bobl amrywiol
 • Yn gallu bod yn rhagweithiol a dangos menter
 • Yn gallu gwybod pryd i geisio arweiniad a chymorth
 • Yn gallu gweithio yn unol â pholisïau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae’r rôl hwn yn mynnu bod gan wirfoddolwyr drwydded yrru lawn a’u bod yn gallu manteisio ar eu car eu hunain.

Ymagwedd:

 • Parch, dim barnu ac ystyriaeth gadarnhaol ddiamodol
 • Proffesiynol, gwrando gweithredol ac empathig
 • Amyneddgar a digyffro 
 • Yn gallu cynnal ffocws dan bwysau
 • Gan roi sylw i’r manylion
 • Ymrwymiad i ddiogelu, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Recriwtio Gwirfoddolwyr:

Ffurflen Gais I E-bost:  Tallulah.Moonlight@ceredigion.gov.uk

Os hoffech gael ffurflen gais neu sgwrs anffurfiol am y rôl, cyn gwirfoddoli fel AA, cysylltwch â Tallulah Moonlight trwy anfon neges e-bost i’r cyfeiriad uchod.

Mae’r swydd wirfoddol hon yn destun archwiliad estynedig gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Buddion:

Ni fydd gofyn meddu ar gymwysterau ffurfiol oherwydd y rhoddir hyfforddiant llawn ac ad-dalir treuliau parod.

 • Amserlen hyblyg
 • Hyfforddiant i oedolion priodol a gydnabyddir ar lefel genedlaethol
 • Diogelu, lefel 2, diogelu data a hyfforddiant diogelwch gwybodaeth
 • Hyfforddiant parhaus gan gynnwys am Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015
 • Goruchwyliaeth a chymorth parhaus.
 • Geirda proffesiynol ar gyfer gwirfoddolwyr ymroddedig

Lle byddwch yn gweithio

Porth Gofal – Gwasanaethau Ymyrraeth wedi’u Targedu

Rydym wrth wraidd darpariaeth gofal cymdeithasol gydol oes Ceredigion ac ein nod yw sicrhau bod pob unigolyn yn derbyn yr ymyrraeth orau i ddiwallu ei anghenion neu, lle bo angen, eu tywys at gymorth cynnar neu wasanaethau arbenigol. Ein prif swyddogaethau yw:

 • Tîm Derbyn a Brysbennu Porth Ceredigion
 • Gwasanaethau Ymyrraeth wedi’i Thargedu
 • Gwasanaethau Maethu
 • Gwasanaethau Preswyl a Gofal Dydd
 • Gwasanaethau Tai
 • Storfeydd Cyfarpar Cymunedol Integredig
 • Tîm Dyletswydd Argyfwng