Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

2 x Uwch Ymarferydd – Gofal wedi’i Gynllunio (Plant a Phobl ifanc)

Dyddiad Cau: 09/08/2022

Cyfeirnod: REQ103872

37 awr / Parhaol

36,371 - 38,553 *

Penmorfa, Aberaeron

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

Mae’r swydd hon yn amodol ar daliad atodol marchnad o £200 y mis. Noder y bydd taliad atodol y farchnad yn cael ei adolygu ar 31 Mawrth 2023.

Ydych chi’n chwilio am gyfle cyffrous i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau gan weithio fel Uwch Ymarferydd?

Mae Ceredigion wedi ymrwymo i sicrhau y bydd pob plentyn a pherson ifanc yn cyflawni ei botensial ac rydym yn trawsnewid ein gwasanaethau i sicrhau dull ataliol sy’n seiliedig ar gryfderau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Yn y swydd hon, byddwch yn helpu i arwain a rheoli tîm o weithwyr cymdeithasol, cynorthwywyr gwaith cymdeithasol a gweithwyr cymorth a fydd yn gweithio’n agos gydag asiantaethau partner i helpu i gefnogi teuluoedd i ofalu’n ddiogel am eu plant lle bynnag y bo modd.

Byddwch yn canolbwyntio ar lwyth achosion bach o achosion mwy cymhleth ac yn goruchwylio ac yn cefnogi staff i sicrhau canlyniadau da i blant a phobl ifanc sydd angen cynlluniau diogelu, gofal a chymorth a chynllunio gofal. Byddwch yn gallu datblygu arbenigeddau mewn achosion llys, rheoli risg, gwaith uniongyrchol, cymorth i’r rhai sy’n gadael gofal ac agweddau eraill ar ddyletswyddau statudol.

Mae Ceredigion wedi ymrwymo i ymgorffori’r Fframwaith Ymarfer Arwyddion o Ddiogelwch a Llesiant ac rydym yn buddsoddi mewn trawsnewid ein prosesau ac i hyfforddi ein staff i adnabod a rheoli’r risg o niwed ac adeiladu gwydnwch pobl i gynyddu diogelwch a lles.

Lle bynnag y bo modd, rydym yn chwilio am unigolion sydd â rhywfaint o ruglder yn yr iaith Gymraeg. Fodd bynnag, bydd ymgeisydd llwyddiannus heb y sgiliau Cymraeg gofynnol yn cael ei gefnogi’n llawn i gyrraedd y safon a ddymunir o fewn 2 i’w benodi.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Yn gyfnewid am eich sgiliau a’ch ymrwymiad, byddwn yn cynnig amrywiaeth o fuddion i weithwyr gan gynnwys cynllun oriau hyblyg, lwfans gwyliau blynyddol cystadleuol a chynllun cyfraniadau pensiwn hael. Mae rhagor o wybodaeth am ein hystod eang o fuddion i weithwyr ar gael yma.

Noder: Cedwir yr hawl i estyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn oedolion mewn perygl a phlant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi oedolion mewn perygl, plant a phobl ifanc er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod eu hawl i gael eu diogelu a byddant yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd arnom angen Gwiriad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt cyn penodi i’r sywydd hon.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Porth Cynnal – Gwasanaethau Arbenigol

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau cymorth arbenigol gydol oes i bobl Ceredigion. Ein nod yw sicrhau bod pob unigolyn yn derbyn y gefnogaeth arbenigol sydd ei hangen arnynt er mwyn iddynt allu byw bywydau diogel, iach a gwydn. Ein prif swyddogaethau yw:

  • Diogelu
  • Iechyd Meddwl
  • Gofal wedi’i Gynllunio
  • Camddefnyddio Sylweddau
  • Gwasanaethau Cymorth Estynedig
  • Sicrhau Ansawdd ac Adolygu Annibynnol
Penmorfa
Penmorfa yw ein swyddfa fwyaf canolog, dyma lle mae ein Prif Weithredwr a'n Cynghorwyr wedi'i leoli. 
Darllen mwy
Aberaeron
Mae Aberaeron yn dref harbwr brydferth ac mae'n un o gyrchfannau gwyliau mwyaf poblogaidd Ceredigion gyda llefydd poblogaidd i aros a bwyta.
Darllen mwy