Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Ymgynghorydd Hyfforddiant – Mecaneg Moduron

Dyddiad Cau: 07/07/2022

Cyfeirnod: REQ103878

30 awr / Parhaol

25,419 - 27,514 *

Aberystwyth

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

Mae Hyfforddiant Ceredigion (HCT) am benodi unigolyn deinamig a brwdfrydig i ddarparu hyfforddiant ac asesu, o ansawdd uchel  o  fewn y maes Mecaneg Moduron. Chwiliwn am frwdfrydedd i hyrwyddo dulliau dysgu, cyrhaeddiad a chyflawniad ein dysgwyr/myfyrwyr.

Prif ddyletswyddau deiliad y swydd bydd:

 • Gweithredu strategaethau dysgu effeithiol ar amryw o gyrsiau a rhaglenni
 • Datblygu sgiliau dysgwyr a’u herio i gael y canlyniadau gorau
 • Cynllunio a chyflwyno cynlluniau gwaith a gwersi sy’n bodloni gofynion pobl ifanc
 • Bod yn rôl fodel ar gyfer dysgwyr/myfyrwyr, a’u hysbrydoli i ddatblygu eu sgiliau
 • Meddu ar y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau mewn ymarfer addysgu a methodoleg, ac ym maes cwricwlwm Mecaneg Moduron
 • Paratoi a diweddaru cynnwys cyrsiau, adnoddau ac aseiniadau er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol i’r dysgu a chynlluniau cwricwlwm
 • Asesu a gwerthuso cynnydd y dysgwyr a’r gwaith cwrs gan roi arweiniad ac adborth adeiladol iddynt
 • Annog dysgu a gwella ansawdd y profiad dysgu i ddysgwyr

Yn gyfnewid am eich sgiliau a’ch diddordeb, cynigiwn y cyfle i weithio mewn sefydliad blaengar ac uchelgeisiol mewn ardal sy’n nodedig am ei thirwedd a’i thraethau hyfryd.

Ar ben hynny, bydd gennych:

 • O 26 i 36 diwrnod o ddiwrnodau gwyliau blynyddol y flwyddyn (ac 8 gŵyl banc)
 • Trefniadau gweithio hyblyg
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
 • Cyfleoedd i ddysgu a datblygu
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys Beicio i’r Gwaith
 • Mentrau Iechyd a Llesiant gan gynnwys aelodaeth ratach yn ein canolfannau hamdden lleol
 • Talebau gofal plant
 • Arbedion wrth siopa a hamddena, a cherdyn Vectis a llawer mwy

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Karen Bulman ar 07967278986.

Noder: Cedwir yr hawl i estyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn oedolion sydd mewn perygl a phlant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi oedolion sydd mewn perygl, plant a phobl ifanc i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod eu hawl i gael eu hamddiffyn a byddwn yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt cyn penodi i’r swydd hon.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Porth Cymorth Cynnar – Llesiant Cymunedol a Dysgu

Rydym yn darparu gwasanaethau cymorth, atal ac ymyrraeth gynnar i ystod o grwpiau ac unigolion ledled y Sir. Ein nod yw adnabod angen a chynnig cefnogaeth cyn i faterion a phryderon gwaethygu a bod angen ymyrraeth fwy ffurfiol. Mae ein swyddogaethau yn cynnwys:

 • Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 • Hamdden a Lles
 • Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid
 • Gwasanaethau Cymorth Cynnar
 • Gwasanaethau Cymorth ac Ymyrraeth
 • Gwasanaethau Cymorth Ymddygiad
Aberystwyth
Mae Aberystwyth yn dref brifysgol fywiog ac yn gyrchfan glan môr gyda phromenâd a phier. Yn ogystal dyma yw lleoliad y ddrama deledu atmosfferig Y Gwyll. Mae Aberystwyth yn lleoliad delfrydol i archwilio Llwybr Arfordir Cymru ar hyd Bae Cere...
Darllen mwy