Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Ymgynghorydd Hyfforddiant – Plymio

Dyddiad Cau: 01/02/2023

Cyfeirnod: REQ104125

7.4 awr / Parhaol

27,344 - 29,439 *

Aberystwyth

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

Mae Dysgu Gydol Oes a Sgiliau am benodi unigolyn deinamig a brwdfrydig i ddarparu hyfforddiant ac asesu, o ansawdd uchel  o  fewn y maes Plymio. Chwiliwn am frwdfrydedd i hyrwyddo dulliau dysgu, cyrhaeddiad a chyflawniad ein dysgwyr/myfyrwyr.

Prif ddyletswyddau deiliad y swydd bydd:

 • Gweithredu strategaethau dysgu effeithiol ar amryw o gyrsiau a rhaglenni
 • Cynllunio a chyflwyno cynlluniau gwaith a gwersi sy’n bodloni gofynion pobl ifanc
 • Bod yn fodel rôl ar gyfer dysgwyr/myfyrwyr, gan eu hysbrydoli i fod â diddordeb gweithredol ym maes cwricwlwm Plymio.
 • Diweddaru gwybodaeth ac arbenigedd proffesiynol fel y bo’n briodol i gadw’n gyfoes â datblygiadau mewn arferion addysgu a methodoleg, yn gyffredinol, ac ym maes cwricwlwm Plymio.
 • Sicrhau amgylchedd dysgu o ansawdd uchel o fewn y meysydd Plymio.
 • Paratoi a diweddaru cynnwys cyrsiau, adnoddau ac aseiniadau er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol i’r dysgu a chynlluniau cwricwlwm
 • Asesu a gwerthuso cynnydd a gwaith cwrs dysgwyr a darparu adborth ac arweiniad adeiladol i annog dysgu a gwella ansawdd y profiad dysgu i ddysgwyr
 • Sicrhau bod pob dysgwr yn cael gweithgareddau cyfoethogi a gwasanaethau cymorth priodol

Yn gyfnewid am eich sgiliau a’ch diddordeb, cynigiwn y cyfle i weithio mewn sefydliad blaengar ac uchelgeisiol mewn ardal sy’n nodedig am ei thirwedd a’i thraethau hyfryd. Ar ben hynny, bydd gennych:

 • O 26 i 33 diwrnod o ddiwrnodau gwyliau blynyddol y flwyddyn (ac 8 gŵyl banc)
 • Trefniadau gweithio hyblyg
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
 • Cyfleoedd i ddysgu a datblygu
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys Beicio i’r Gwaith
 • Mentrau Iechyd a Llesiant gan gynnwys aelodaeth ratach yn ein canolfannau hamdden lleol
 • Arbedion wrth siopa a hamddena, a cherdyn Vectis a llawer mwy

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Karen Bulman ar 07967278986.

Noder: Cedwir yr hawl i estyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn oedolion mewn perygl a phlant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi oedolion mewn perygl, plant a phobl ifanc er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod.  Rydym yn cydnabod eu hawl i gael eu diogelu a byddant yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd arnom angen Gwiriad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt cyn penodi i’r swydd hon.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Porth Cymorth Cynnar – Llesiant Cymunedol a Dysgu

Rydym yn darparu gwasanaethau cymorth, atal ac ymyrraeth gynnar i ystod o grwpiau ac unigolion ledled y Sir. Ein nod yw adnabod angen a chynnig cefnogaeth cyn i faterion a phryderon gwaethygu a bod angen ymyrraeth fwy ffurfiol. Mae ein swyddogaethau yn cynnwys:

Aberystwyth
Mae Aberystwyth yn dref brifysgol fywiog ac yn gyrchfan glan môr gyda phromenâd a phier. Yn ogystal dyma yw lleoliad y ddrama deledu atmosfferig Y Gwyll. Mae Aberystwyth yn lleoliad delfrydol i archwilio Llwybr Arfordir Cymru ar hyd Bae Cere...
Darllen mwy