Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Peiriannydd Cynorthwyol (Asedau a Dylunio) Adeileddau

Dyddiad Cau: 20/06/2024

Cyfeirnod: REQ105327

37 awr / Parhaol

29,269 - 34,834 *

Penmorfa, Aberaeron

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

Gall yr ymgeisydd llwyddiannus fod yn gymwys i gael hyd at uchafswm o £8,000 (gan gynnwys TAW) tuag at gost y treuliau a dynnwyd o ganlyniad i’w adleoli i Geredigion. Am wybodaeth bellach anfonwch e-bost at adnoddaudynol@ceredigion.gov.uk. Am fwy o wybodaeth am sir Ceredigion a’r ffordd o fyw mae’n ei chynnig cliciwch yma.

Mae’r swydd hon yn swydd gradd ddeuol. Bydd y raddfa a’r cyflog yn cael eu pennu ar sail cymwysterau’r ymgeisydd llwyddiannus. Ceir gwybodaeth ychwanegol ym Manyleb y Person.

Rydym yn ceisio recriwtio Peiriannydd Cynorthwyol (Gwelliannau) i ymuno â’n tîm Priffyrdd Asedau a Dylunio ar sail barhaol, amser llawn.

O ddydd i ddydd byddwch yn:

 • cynnal amrywiol arolygon, astudiaethau dichonoldeb, dyluniadau, asesiadau, adroddiadau a’u tebyg yn y broses o baratoi cynlluniau peirianneg priffyrdd a sifil
 • paratoi cynhyrchu cyfrifiadau dylunio, lluniadau, dogfennaeth contract, lluniadau, amcangyfrif ac arolygon 
 • gweithredu fel Rheolwr Prosiect ar gynlluniau yn unol â chyfarwyddyd yr Uwch Beiriannydd gan sicrhau eu bod yn cael eu cyflwyno, eu hadrodd a’u hadeiladu’n amserol
 • cynorthwyo gyda hreu, blaenoriaethu, cynnal a diweddaru rhaglenni Cyllid a Chyfalaf Priffyrdd• Paratoi adroddiadau technegol yn ymwneud â Chynnal a Chadw Asedau

Rydym am recriwtio unigolyn gyda:

 • HND / HNC neu Radd mewn Peirianneg Sifil neu bwnc cysylltiedig tebyg gydag o leiaf 2 flynedd o brofiad mewn Dylunio Peirianneg Sifil
 • sgiliau rhyngbersonol, cyflwyno a thrafod rhagorol
 • sgiliau cyfathrebu a TGCh rhagorol
 • sgiliau dadansoddi da yn gallu darparu ystod o atebion trwy gymhwyso meddwl dychmygus, creadigol ac arloesol i ddatrys problemau
 • trwydded yrru ddilys lawn y DU

Yn ogystal â’r uchod, rydym yn gofyn am unigolyn sydd â rhywfaint o ruglder yn y Gymraeg. Bydd ymgeisydd llwyddiannus heb y sgil Gymraeg ofynnol yn cael cefnogaeth lawn i gyrraedd y safon a ddymunir cyn pen dwy flynedd o’i benodi.

Yn gyfnewid am eich sgiliau a’ch ymrwymiad, byddwn yn cynnig ystod o fuddion gweithwyr i chi gan gynnwys: cynllun oriau hyblyg, lwfans gwyliau blynyddol cystadleuol a chynllun cyfraniadau pensiwn hael. Mae mwy o wybodaeth am ein hystod eang o fuddion gweithwyr i’w gweld yma. Yn ogystal, rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein pobl a byddwn nid yn unig yn darparu cefnogaeth i’ch galluogi i gymryd perchnogaeth yn gyflym ac yn hyderus o feysydd cyfrifoldeb allweddol y rôl hon ond ar ben hynny, rydym wedi ymrwymo i gefnogi’ch datblygiad er mwyn i chi allu symud ymlaen â’ch gyrfa gyda ni.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Os dymunwch fod angen unrhyw wybodaeth bellach am y rôl hon, cysylltwch ag Owen Stephens: Owen.Stephens@ceredigion.gov.uk

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau. 

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Priffyrdd ac Amgylcheddol

Rydym yn darparu gwasanaethau effeithlon, cynaliadwy a dwyieithog i bobl Ceredigion, gan hybu lles yn ein cymunedau, ymfalchïo mewn amgylchedd iach sy’n cael ei gadw’n dda, a hyder yn ein heconomi leol.

 • Gwasanaethau Trafnidiaeth: Trafnidiaeth gorfforaethol; Rheoli’r fflyd; Gwasanaethau parcio; Harbyrau.
 • Cynnal a Chadw Priffyrdd: Ymateb brys; Archwilio priffyrdd; Gwasanaeth y gaeaf.
 • Datblygu Priffyrdd: Cyswllt Cynllunio; Diogelwch ar y ffyrdd; Trafnidiaeth rhanbarthol; Goleuadau stryd; Gwaith stryd Rheoli traffig; CWIC/NMWTRA; Goruchwylio’r dyluniad; Rheoli perygl llifogydd ac arfordiroedd; Gwella priffyrdd.
 • Gwasanaethau Amgylchedd Leol: Casgliadau gwastraff, Safleoedd gwastraff cartref; Cynnal a chadw tiroedd; Glanhau strydoedd.
Penmorfa
Penmorfa yw ein swyddfa fwyaf canolog, dyma lle mae ein Prif Weithredwr a'n Cynghorwyr wedi'i leoli. 
Darllen mwy
Aberaeron
Mae Aberaeron yn dref harbwr brydferth ac mae'n un o gyrchfannau gwyliau mwyaf poblogaidd Ceredigion gyda llefydd poblogaidd i aros a bwyta.
Darllen mwy