Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Uwch Ymarferydd Therapydd Galwedigaethol

Dyddiad Cau: 19/07/2024

Cyfeirnod: REQ105340

37 awr / Parhaol

40,221 - 42,403 *

Aberaeron

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

Gall yr ymgeisydd llwyddiannus fod yn gymwys i gael hyd at uchafswm o £8,000 (gan gynnwys TAW) tuag at gost y treuliau a dynnwyd o ganlyniad i’w adleoli i Geredigion. Am wybodaeth bellach anfonwch e-bost at adnoddaudynol@ceredigion.gov.uk. Am fwy o wybodaeth am sir Ceredigion a’r ffordd o fyw mae’n ei chynnig cliciwch yma.

Llawn amser, 37 awr yr wythnos, Llun – Gwener. Gellir ystyried oriau gwaith llawn amser amgen ar gyfer yr ymgeisydd cywir.

 • SWYDD 1: Prif gyfrifoldeb Oedolion (Penmorfa, Aberaeron)
 • SWYDD 2: Prif gyfrifoldeb Pediatreg (Canolfan Rheidol, Aberystwyth)

Nodwch a ydych yn gwneud cais am un neu’r ddwy swydd.

Tîm Therapi Galwedigaethol Integredig Cyngor Ceredigion

Ydych chi’n angerddol am ddefnyddio Therapi Galwedigaethol i helpu pobl i fyw bywydau mwy ystyrlon? Ydych chi’n gwerthfawrogi gweithio mewn sefydliad blaengar sy’n canolbwyntio ar les? Ydych chi’n barod i gymryd rôl arweiniol sy’n bwysig? Os ydych, darllenwch ymlaen.

Yn dilyn adolygiad diweddar o’r gwasanaethau Therapi Galwedigaethol o fewn Cyngor Sir Ceredigion, mae strwythur gwasanaeth newydd wedi’i ddatblygu. Mae rolau uwch therapydd galwedigaethol Oedolion a Phediatrig bellach yn dod o dan yr un strwythur rheoli o fewn model llesiant gydol oes Ceredigion.

Mae dod â’r gwasanaethau Oedolion a Phediatreg ynghyd yn ymgais newydd. Felly, bydd disgwyl hyblygrwydd yn eich dull o weithredu a bod yn angerddol am ddatblygu gwasanaeth. Wrth i’r gwasanaeth aeddfedu, bydd y tîm yn dod yn fwy integredig ac mae’r ffiniau rhwng gwasanaethau oedolion / plant yn debygol o orgyffwrdd wrth i’r broses gyffrous hon fynd rhagddi.

Rydym yn angerddol am y gwasanaeth o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a ddarparwn i bobl Ceredigion a’r persbectif unigryw y mae ein proffesiwn yn ei roi i’r sefydliad ehangach. Credwn fod gan bobl yr hawl i gyrraedd eu llawn botensial ym mhob cyfnod o fywyd.

Fel tîm rydym yn falch o’n diwylliant cefnogol ac yn ceisio rhannu ein cryfderau, ein sgiliau proffesiynol, a’n gwybodaeth eang – yn ein gwasanaeth therapydd galwedigaethol uniongyrchol a chyda chydweithwyr y tîm amlddisgyblaethol.

Fel uwch ymarferydd gallwch ddisgwyl cael goruchwyliaeth broffesiynol reolaidd ac amser wedi’i ddiogelu o ran datblygiad proffesiynol parhaus.

Eich ffocws yn y tîm fydd:

 • rhoi cymorth clinigol, arweiniad, a goruchwyliaeth ffurfiol i therapyddion galwedigaethol a chynorthwywyr therapyddion galwedigaethol sy’n cario llwyth achosion cymunedol
 • sgrinio a blaenoriaethu atgyfeiriadau newydd
 • gweithio’n glinigol gyda defnyddwyr gwasanaethau sydd â’r anghenion mwyaf cymhleth
 • cynorthwyo rheolwr y tîm i amlygu ac ailadrodd arferion gorau clinigol o fewn y tîm
 • nodi, cyfrannu at ac arwain ar brosiectau datblygu gwasanaethau
 • cynorthwyo gyda dull o asesu a darparu gwasanaethau sydd bob amser yn gwella
 • mynd ati yn agored, trawsgyflenwi rhwng rolau uwch Oedolion / Pediatrig os oes angen
 • cyflwyno hyfforddiant tîm yn ôl yr angen a modelu datblygiad proffesiynol parhaus yn ymarferol
 • parhau i adeiladu ar ddatblygiadau cyffrous diweddar o ran gwasanaethau a threfniadaeth mewn meysydd fel:
  • Ymarfer clinigol sy’n datblygu
  • Gofal a alluogir gan dechnoleg
  • Trin â llaw ar sail tystiolaeth (gan ryddhau amser i ofalu)
  • Canolfan Penmorfa ar gyfer Byw’n Annibynnol (adnodd cymunedol)

Mae rôl therapi galwedigaethol cymunedol yn amrywiol, ein nod yw grymuso pobl i wneud y mwyaf o’u hannibyniaeth eu hunain wrth ddefnyddio adnoddau’n deg ac yn gyfrifol, yn unol â’n cyfrifoldebau proffesiynol a deddfwriaethol. Mae ein tîm yn arbenigwyr mewn:

 • addasiadau
 • technegau ac offer trin â llaw
 • asesiad swyddogaethol
 • grymuso pobl sydd â chyflyrau hirdymor cymhleth
 • defnyddio dulliau cydadferol, adsefydlu ac sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn
 • gweithio mewn tîm amlddisgyblaethol
 • nodi ffyrdd arloesol newydd o helpu pobl i fyw bywydau mwy ystyrlon

Fel Uwch Ymarferydd byddwch yn hyderus yn eich sgiliau asesu clinigol; yn gallu esbonio pam a sut rydych chi’n gwneud penderfyniadau. Byddwch yn broffesiynol hunanymwybodol, gan wybod ble mae eich cymwyseddau eich hun yn dechrau ac yn gorffen. Byddwch gennych lwyddiant blaenorol o gefnogi a goruchwylio staff therapi galwedigaethol / staff cymorth eraill yn llwyddiannus. Byddwch yn meddu ar sgiliau trefnu cryf. Yn bennaf oll, dylech fod yr un mor angerddol â ni am arloesi, gwaith tîm a darparu gwasanaeth o safon sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Rydym yn gweithio fel tîm, rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd cyfraniad pob aelod o’r tîm.

Os ydych yn rhannu ein gwerthoedd, cysylltwch â ni i drafod y cyfle cyffrous hwn, neu gwnewch gais nawr!

Mae’r rolau hyn yn elwa o:

 • weithio Hybrid (potensial i weithio gartref ac yn y swyddfa, mae angen teithio o fewn y sir hefyd)
 • amser hyblyg
 • grant ariannol dewisol hael i gefnogi’r ymgeisydd cywir i adleoli i Geredigion

  Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

  Am fwy o wybodaeth neu os hoffech drafod y cyfle hwn, cysylltwch â Steven Elliott, Rheolwr Tîm: Steven.elliott@ceredigion.gov.uk

  Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

  Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau’r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a’ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

  Yr hyn a gynigwn

  Cydbwysedd bywyd a gwaith

  Cynllun cynilo ffordd o fyw

  Cynllun pensiwn cyflogwr hael

  Cynllun beicio i'r gwaith

  Dysgu a datblygu

  Lle byddwch yn gweithio

  Porth Gofal – Gwasanaethau Ymyrraeth wedi’u Targedu

  Rydym wrth wraidd darpariaeth gofal cymdeithasol gydol oes Ceredigion ac ein nod yw sicrhau bod pob unigolyn yn derbyn yr ymyrraeth orau i ddiwallu ei anghenion neu, lle bo angen, eu tywys at gymorth cynnar neu wasanaethau arbenigol. Ein prif swyddogaethau yw:

  • Tîm Derbyn a Brysbennu Porth Ceredigion
  • Gwasanaethau Ymyrraeth wedi’i Thargedu
  • Gwasanaethau Maethu
  • Gwasanaethau Preswyl a Gofal Dydd
  • Gwasanaethau Tai
  • Storfeydd Cyfarpar Cymunedol Integredig
  • Tîm Dyletswydd Argyfwng
  Aberaeron
  Mae Aberaeron yn dref harbwr brydferth ac mae'n un o gyrchfannau gwyliau mwyaf poblogaidd Ceredigion gyda llefydd poblogaidd i aros a bwyta.
  Darllen mwy