Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Uwch Ymarferydd – Gwasanaethau Asesu a Brysbennu Integredig

Dyddiad Cau: 14/07/2024

Cyfeirnod: REQ105346

37 awr / Parhaol

40,221 - 42,403 *

Penmorfa, Aberaeron

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

Mae’r swydd hon yn gymwys ar gyfer taliad atodol marchnad o £200 y mis. Nodwch y bydd y taliad ychwanegol hwn yn cael ei adolygu ar 31 Mawrth 2025.

Gall yr ymgeisydd llwyddiannus fod yn gymwys i gael hyd at uchafswm o £8,000 (gan gynnwys TAW) tuag at gost y treuliau a dynnwyd o ganlyniad i’w adleoli i Geredigion. Am wybodaeth bellach anfonwch e-bost at adnoddaudynol@ceredigion.gov.uk. Am fwy o wybodaeth am sir Ceredigion a’r ffordd o fyw mae’n ei chynnig cliciwch yma.

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol, parhaol, i ymuno a thîm Asesu a Brysbennu Integredig, Porth Gofal.

Mae’r swydd hon yn rhoi cyfle gwych i aelod ymroddedig a deinamig o’r staff weithio mewn amgylchedd amlddisgyblaethol a fydd yn cefnogi unigolion bregus a’u teuluoedd mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol.

Porth Gofal yw’r hwb gwneud penderfyniadau integredig yng Ngheredigion sy’n brysbennu a phennu lefel angen pob achos a’n sicrhau’r canlyniadau gorau ar gyfer yr unigolion hynny.

Mae Porth Gofal yn ganolog i’r ddarpariaeth o’r gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar sicrhau bod Dinasyddion yn derbyn yr ymyrraeth orau i fodloni eu hanghenion neu’n eu cyfeirio at gymorth cynnar neu wasanaethau arbenigol.

Beth mae Porth Gofal yn ei ddarparu: 

 • gwasanaeth ymatebol i Ddinasyddion sy’n byw yng Ngheredigion
 • mae’n gweithredu asesiad o anghenion ar sail cydnerthedd gan ganolbwyntio ar y dewis a’r rheolaeth sydd gan ddefnyddiwr y gwasanaeth drwy ddefnyddio’r fframwaith Arwyddion Diogelwch
 • lleihad yn yr amser y mae pobl broffesiynol ym maes Gofal Cymdeithasol yn ei dreulio yn cadarnhau a yw unigolyn yn gymwys ar gyfer gwasanaethau statudol
 • gwasanaeth sy’n cydymffurfio â deddfwriaeth sy’n bodloni gofynion statudol y Ddeddf Gofal Cymdeithasol a Lles
 • gwasanaeth diogel sy’n adnabod Dinasyddion bregus a’r rhai mewn perygl, ac sy’n ymateb yn effeithiol

Beth mae Porth Gofal yn ei gyflawni:

 • mae’n rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth mewn perthynas â gwasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd yn y gymuned i oedolion sy’n gwella’r cyswllt rhwng pobl a’u cymunedau
 • mae’n annog dull cytbwys o asesu angen gan sicrhau bod dinasyddion yn ganolog i sgyrsiau a phenderfyniadau a bod y sgyrsiau “beth sy’n bwysig” yn digwydd
 • brysbennu amlddisgyblaethol atgyfeiriadau i ddynodi’r bobl broffesiynol briodol i ymateb e.e. ffisiotherapyddion, Therapyddion Galwedigaethol neu weithwyr Gofal Cymdeithasol er mwyn sicrhau’r ymateb iawn ar yr amser iawn
 • darparu asesiadau cydlynus a mwy cyson o ran gofal a chymorth
 • gwella llif y wybodaeth rhwng gwasanaethau a fydd yn golygu bod penderfyniadau ynghylch anghenion pobl a’r cymorth sydd ei angen arnynt yn cael eu gwneud yn gynt
 • mae’n lleihau’r nifer sy’n cael ei dderbyn i ysbytai drwy ddarparu gwasanaeth ymateb ailalluogi cofleidiol cyflym
 • mae’n darparu gwasanaeth mewngymorth i leihau’r oedi wrth drosglwyddo gofal drwy sicrhau bod cleifion yn cael eu rhyddhau o ysbytai mewn modd amserol

Mae ymrwymiad i weithio integredig gan ganolbwyntio ar ganlyniadau adsefydlu cadarnhaol i’r dinesydd yn hanfodol. 

Mae’r gallu i deithio ledled y sir yn hanfodol. 

Rhaid cael dwy flynedd o brofiad sy’n gymwys i’r swydd, a phrofiad o oruchwylio staff.

Mae polisi dwyieithog yn weithredol a rhoddir cefnogaeth ac anogaeth i ymgeiswyr nad oes ganddynt y gallu ieithyddol yn y Gymraeg i gyflawni’r safon ALTE o fewn dwy flynedd.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Jackie Roberts, Rheolwr Tîm – Brysbennu Integredig/Asesu Integredig: 01545 574 108 / jackie.roberts@ceredigion.gov.uk

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau’r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a’ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Porth Gofal – Gwasanaethau Ymyrraeth wedi’u Targedu

Rydym wrth wraidd darpariaeth gofal cymdeithasol gydol oes Ceredigion ac ein nod yw sicrhau bod pob unigolyn yn derbyn yr ymyrraeth orau i ddiwallu ei anghenion neu, lle bo angen, eu tywys at gymorth cynnar neu wasanaethau arbenigol. Ein prif swyddogaethau yw:

 • Tîm Derbyn a Brysbennu Porth Ceredigion
 • Gwasanaethau Ymyrraeth wedi’i Thargedu
 • Gwasanaethau Maethu
 • Gwasanaethau Preswyl a Gofal Dydd
 • Gwasanaethau Tai
 • Storfeydd Cyfarpar Cymunedol Integredig
 • Tîm Dyletswydd Argyfwng
Penmorfa
Penmorfa yw ein swyddfa fwyaf canolog, dyma lle mae ein Prif Weithredwr a'n Cynghorwyr wedi'i leoli. 
Darllen mwy
Aberaeron
Mae Aberaeron yn dref harbwr brydferth ac mae'n un o gyrchfannau gwyliau mwyaf poblogaidd Ceredigion gyda llefydd poblogaidd i aros a bwyta.
Darllen mwy