Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Gweithiwr Amgylchedd 3 (Gyrrwr CNT)

Dyddiad Cau: 30/06/2024

Cyfeirnod: REQ105350

37 awr / Parhaol

24,294 - 25,545 *

Depo Penrhos, Llandysul

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

Rydym am recriwtio Gweithiwr Amgylchedd 3 i ymuno â’n Gwasanaeth Casglu Gwastraff prysur, ar gontract llawn amser, yn ein Depo ym Mhenrhos, Llandysul.

Dyma gyfle i ymuno â’r Gwasanaeth Casglu Gwastraff gan gasglu gwastraff wedi’i ailgylchu, gwastraff bwyd, gwastraff gweddilliol a gwydr ar y rheng flaen. Mae’n bosibl y bydd angen i ddeilydd y swydd Gweithiwr Amgylcheddol weithio fel rhan o’r gwasanaeth ehangach gan gynnwys Glanhau Strydoedd a Chynnal a Chadw Tiroedd.

O ddydd i ddydd byddwch chi’n:

 • llwytho sbwriel a deunyddiau ailgylchu ar gerbydau yn ôl yr angen
 • gwagio biniau sbwriel
 • efallai y bydd angen cynorthwyo gyda gwaith yn y tîm Gwasanaethau Amgylcheddol Lleol ehangach yn unol â phroffil y swydd
 • mae’r gweithgareddau corfforol sy’n ofynnol yn cynnwys, codi, ysgubo, ymestyn a phlygu
 • gallu gweithio y tu allan ym mhob tywydd

Rydym yn edrych i recriwtio unigolion sydd â:

 • profiad o waith corfforol / gwaith â llaw
 • profiad o weithio mewn amgylchedd tîm
 • profiad o weithio ar eich pen eich hun
 • profiad o yrru cerbydau mawr CMN (Cerbydau Nwyddau Mawr)

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person

Cysylltwch â ni

 Am wybodaeth pellach a thrafodaeth anffurfiol ynglwn â’r swydd hon e-bostiwch Simon Edwards ar Simon.Edwards@ceredigion.gov.uk

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Priffyrdd ac Amgylcheddol

Rydym yn darparu gwasanaethau effeithlon, cynaliadwy a dwyieithog i bobl Ceredigion, gan hybu lles yn ein cymunedau, ymfalchïo mewn amgylchedd iach sy’n cael ei gadw’n dda, a hyder yn ein heconomi leol.

 • Gwasanaethau Trafnidiaeth: Trafnidiaeth gorfforaethol; Rheoli’r fflyd; Gwasanaethau parcio; Harbyrau.
 • Cynnal a Chadw Priffyrdd: Ymateb brys; Archwilio priffyrdd; Gwasanaeth y gaeaf.
 • Datblygu Priffyrdd: Cyswllt Cynllunio; Diogelwch ar y ffyrdd; Trafnidiaeth rhanbarthol; Goleuadau stryd; Gwaith stryd Rheoli traffig; CWIC/NMWTRA; Goruchwylio’r dyluniad; Rheoli perygl llifogydd ac arfordiroedd; Gwella priffyrdd.
 • Gwasanaethau Amgylchedd Leol: Casgliadau gwastraff, Safleoedd gwastraff cartref; Cynnal a chadw tiroedd; Glanhau strydoedd.
Llandysul
Yn hanesyddol, Llandysul oedd canolbwynt diwydiant gwlân Cymru, lle cyflogid miloedd o bobl yn ystod y chwyldro diwydiannol.
Darllen mwy