Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Gweithiwr Gofal a Chymorth Lefel 2 – Cartref Gofal Preswyl Hafan Deg

Dyddiad Cau: 26/06/2024

Cyfeirnod: REQ105351

24 awr / Parhaol

23,500 - 23,893 *

Llanbedr Pont Steffan

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

Rydym am recriwtio Gweithiwr Gofal a Chymorth Lefel 2 i ymuno â’n tîm!

Dyletswyddau gofalu a chynorthwyo

 • Rhoi meddyginiaeth ar bresgripsiwn i ddefnyddwyr gwasanaeth gan gynnwys cyffuriau rheoledig
 • Cyflawni dyletswyddau fel y nodir mewn cynlluniau gofal a chymorth, bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth sydd ag anghenion cymhleth neu ddwys
 • Cynnal rhaglenni gwaith penodol yn uniongyrchol ac yn rhithwir gydag oedolion a hynny un-i-un neu mewn grup, gan weithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau eraill i gefnogi cynlluniau gofal a chymorth unigol
 • Sicrhau y cedwir at systemau gweithio diogel o ddydd i ddydd er mwyn galluogi’r gwasanaeth i fodloni gofynion RIDDOR, COSHH, codi a chario, cymorth cyntaf a meddyginiaeth
 • Ymateb i unrhyw sefyllfaoedd brys drwy gymryd y camau priodol e.e. cysylltu â meddyg, gwasanaeth ambiwlans, gwasanaeth tân, gwasanaeth heddlu ac ati
 • Bod yn gyfrifol am drin yn ddiogel eiddo ac offer sy’n perthyn i’r defnyddiwr gwasanaeth
 • Meithrin perthynas waith effeithiol gyda defnyddwyr gwasanaeth, a chyfathrebu’n dda â nhw
 • Adnabod a rheoli risgiau yn y byrdymor a’r tymor canolig i sicrhau bod defnyddwyr y gwasanaeth yn ddiogel a nodi risgiau y mae’n rhaid eu huwchgyfeirio i’r gweithiwr proffesiynol
 • Bod yn gyfrifol am gynnal gwaith ymyriadau ac atal, gan gynnwys achosion cymhleth, a fydd yn cefnogi unigolion â’u lles meddyliol, cymdeithasol a chorfforol a cheisio gwella eu canlyniadau tymor hir
 • Gweithio mewn partneriaeth gydag unigolion, eu teuluoedd ac asiantaethau eraill mewn ffordd gyson a rhagweithiol, gan ddefnyddio dull Arwyddion Diogelwch sy’n rhoi pwyslais ar gryfderau, gan gynnwys mewn amgylchiadau pan fo’r berthynas yn anodd
 • Rhoi gofal personol yn unol â’r cynllun gofal a chymorth ac yn cynnwys y technegau codi a chario cywir
 • Defnyddio technegau Rheoli Ymddygiad Cadarnhaol neu Team Teach yn ôl cyfarwyddiadau’r cynllun gofal a chymorth
 • Rhoi datganiad llygad-dyst ar gyfer achosion cyfreithiol lle bo angen
 • Diweddaru systemau cofnodi yn ôl y galw i gadw cofnod o’ch gwaith
 • Gweithio yn ystod y dydd a’r nos ar rota dreigl. Bydd disgwyl i staff nos weithio yn ystod y dydd ar adegau i gyflenwi, hyfforddi neu oruchwylio. Bydd gofyn i staff dydd gyflenwi shifft nos fel rhan o hyfforddiant neu i gyflenwi
 • Gwneud unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n gymesur â lefel a disgwyliad y swydd, gan gynnwys pan fydd angen gweithio mewn Tîm ac/neu leoliad arall

Sicrhau Ansawdd

 • Rhoi gwybod i’r Tîm Rheoli am bob cwyn a chanmoliaeth.
 • Trafod ac eirioli dros ddefnyddwyr gwasanaeth, teuluoedd ac eraill, yn ogystal â gyda nhw
 • Trefnu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd defnyddwyr gwasanaeth rheolaidd
 • Cadw cofnodion priodol yn unol â gofynion y Cyngor neu’r Gwasanaeth a darparu data pan fo hynny’n berthnasol

Cyfrifoldebau Cyffredinol

 • Hyrwyddo’r Gymraeg a dewis iaith defnyddwyr gwasanaeth yn ôl gofynion safonau’r Gymraeg a fframwaith Mwy na Geiriau
 • Hyrwyddo cyfle cyfartal wrth ddarparu gwasanaethau.
 • Gweithio fel tîm a deall eich rôl a’ch cyfrifoldebau chi ynddo
 • Cadw gwybodaeth sy’n ymwneud â defnyddwyr gwasanaeth, ymwelwyr a staff yn gyfrinachol
 • Sicrhau bod yr holl gofnodion Iechyd a Diogelwch a goruchwylio gofynnol yn cael eu cwblhau yn unol â pholisïau a systemau perthnasol
 • Hyrwyddo a pharchu hawliau defnyddwyr gwasanaeth i breifatrwydd, urddas a dewis
 • Hebrwng defnyddwyr gwasanaeth i fynd allan er mwyn iddynt gadw cysylltiadau cymunedol
 • Datblygu gwaith partneriaeth effeithiol gyda chydweithwyr mewnol ac allanol ac asiantaethau eraill
 • Cadw at ddeddfwriaeth a chanllawiau statudol perthnasol, polisïau a gweithdrefnau mewnol mewn perthynas â materion proffesiynol a gweinyddol
 • Bod yn ymwybodol a gwybod am Strategaethau Cenedlaethol a Lleol perthnasol gan gynnwys y Strategaeth Integredig Gydol Oes a Lles
 • Mynychu cyfarfodydd tîm, sesiynau goruchwylio a chyrsiau hyfforddiant pan fydd yn briodol ac yn unol â chyfarwyddyd y Rheolwr Llinell, ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Os hoffech wybodaeth bellach am y rôl hon, cysylltwch â: Matthew Parry via email: Matthew.parry@ceredigion.gov.uk

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau’r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a’ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Porth Gofal – Gwasanaethau Ymyrraeth wedi’u Targedu

Rydym wrth wraidd darpariaeth gofal cymdeithasol gydol oes Ceredigion ac ein nod yw sicrhau bod pob unigolyn yn derbyn yr ymyrraeth orau i ddiwallu ei anghenion neu, lle bo angen, eu tywys at gymorth cynnar neu wasanaethau arbenigol. Ein prif swyddogaethau yw:

 • Tîm Derbyn a Brysbennu Porth Ceredigion
 • Gwasanaethau Ymyrraeth wedi’i Thargedu
 • Gwasanaethau Maethu
 • Gwasanaethau Preswyl a Gofal Dydd
 • Gwasanaethau Tai
 • Storfeydd Cyfarpar Cymunedol Integredig
 • Tîm Dyletswydd Argyfwng