Teaching Assistant Level 3 – Bro Pedr School

Closing date: 19/01/2020

Reference: REQ102056

32.5 hours / Fixed-Term

19,554 - 20,751 *

Lampeter

*All salary values are pro-rata.

About the role

Below is information about the above role where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Rydym am benodi Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 i’n cynorthwyo ni i gefnogi a chyflwyno dysgu ar gytundeb llawn amser gyda’r swydd yn cael ei adolygu Awst 2021. 

Lleolir Ysgol Bro Pedr yn nhref Llanbedr Pont Steffan ac o fewn awdurdod lleol Ceredigion. Mae’r ysgol yn un o’r ysgolion cyntaf 3-19 oed yng Nghymru. Fe ddyfarnwyd yr Ysgol yn dda ymhob agwedd yn adroddiad ESTYN ym 2016. Lleolir ‘Canolfan Y Bont’, sef adnodd sirol ar gyfer disgyblion o oed uwchradd ag anghenion dwys, ar safle’r ysgol. Sefydlwyd ‘Uned Sgiliau’ sy’n darparu ar gyfer disgyblion ag anghenion addysgol lled ddwys a disgyblion ymddygiadol fregus.

Fe fydd gofyn i chi:  

 • oruchwylio a darparu cefnogaeth neilltuol i ddisgyblion, gan gynnwys y rheiny ag anghenion arbennig, gan sicrhau eu bod yn ddiogel a bod ganddynt fynediad at weithgareddau dysgu;
 • gallu i weithio naill ai’n unigol neu mewn grwpiau bach;
 • gweithredu rhaglennu gwaith cytunedig er mwyn cynnal sgiliau a lles emosiynol;
 • rhoi sylw i anghenion personol person ifanc a gweithredu rhaglenni personol cysylltiedig, gan gynnwys gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, corfforol, hylendid, meddygol, cymorth cyntaf a lles bob dydd;
 • gosod disgwyliadau heriol sy’n gofyn llawer, a hyrwyddo hunan-werth ac annibyniaeth;
 • monitro a gwerthuso ymateb disgyblion i weithgareddau dysgu drwy arsylwi a chadw cofnod cynlluniedig o gyflawniad ar sail amcanion dysgu gosodedig;
 • cynorthwyo’r disgyblion i gael mynediad at weithgareddau dysgu drwy gyfrwng cefnogaeth arbenigol.

Rydym am benodi unigolyn sydd a: 

 • diddordeb mewn gweithio gyda phobl ifanc ag anghenion cymhleth;
 • cludiant eu hunain a’u gallu i deithio i cartrefi;
 • sgiliau cyfathrebu gwych ac yn meddu ar y gallu i adeiladu  perthnasau dros ystod oedran a gallu;
 • gallu i uniaethu’n dda a phlant ac oedolion;
 • ymrwymiad i sicrhau lles a diogelwch pobl ifanc;
 • hyfforddiant yn y strategaethau perthnasol e.e. llythrennedd a/neu mewn maes neulltiol o’r cwricwlwm neu ddysgu e.e. dwyieithrwydd, iaith arwyddion, dyslecsia, TGCh, Mathamateg, Saesneg, CACHE, ac ati;
 • CGC3 i Gynorthwyyr Dosbarth, cymwysterau neu phrofiad gyffelyb.

Fe fydd yr ymgeisydd perffaith yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur, drwy ddefnyddio’u menter, gydag rhagolwg bositif a gwir ddiddordeb yn cefnogi anghenion dysgu’r disgyblion.

I gydnabod eich sgiliau a’ch ymrwymiad, fe fyddwn yn cynnig amrediad o fuddion gweithwyr gan gynnwys cynllun pensiwn cyflogwr hael. Gallwch ddysgu mwy am ein buddion gweithwyr drwy ymweld a https://careers.ceredigion.gov.uk/cy/bywyd-ceredigion/yr-hyn-a-gynigiwn/   Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein pobl a byddwn yn darparu cefnogaeth i’ch galluogi i gymryd perchnogaeth o feysydd cyfrifoldeb allweddol y rol hon yn gyflym ac yn hyderus.

Safeguarding and Child Protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

Job Description and Person Specification

 

Date of Interview:  11/02/2020

Note: We reserve the right to amend/extend the closing date for this post.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Lampeter
Lampeter is a busy local commercial centre. 
Read more