Teaching Assistant Level 2 – Ysgol T Llew Jones

Closing date: 23/01/2020

Reference: REQ102058

32.5 hours / Temporary

18,426 *

Llandysul

*All salary values are pro-rata.

About the role

Below is information about the above role where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Rydym am benodi Cynorthwy-ydd Dosbarth Lefel 2 i’n cynorthwyo ni i gefnogi a chyflwyno dysgu ar gytundeb llawn amser dros gyfnod mamolaeth yn Ysgol T Llew Jones.

Lleolir Ysgol T Llew Jones, ym mhentref Brynhoffnant, Ceredigion. Mae 192 o ddisgyblion ar gofrestr yr ysgol. Mae’r ysgol yn sefydliad hapus, a chyfeillgar gyda’r disgyblion yn  ganolog i holl weithgareddau’r ysgol. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egniol i ymuno a thim llwyddiannus er mwyn sicrhau y cyfleoedd gorau ar gyfer disgyblion yr ardal. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn y Cyfnod Sylfaen. 

Fe fydd gofyn i chi:   

  • Oruchwylio a darparu cefnogaeth neulltiol i ddisgyblion, gan gynnwys y rheiny ag anghenion arbennig, gan sicrhau eu bod yn ddiogel a bod ganddynt fynediad at weithgareddau dysgu;
  • Sefydlu perthynas adeiladol gyda’r disgyblion, gan ryngweithio yn unol a’u hanghenion unigol;
  • Herio a symbylu disgyblion, hyrwyddo ac atgyfnerthuhunan-werth;
  • Annog disgyblion i ryngweithio ag eraill ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau o dan yr athro neu’r athrawes;
  • Cynorthwyo gyda’r gwaith o gynllunio a chyflwyno gweithgareddau dysgu penodol;

Rydym am benodi unigolyn sydd a: 

  • Sgiliau rhifedd/llythrennedd da yn y Gymraeg a’r Saesneg;
  • Sgiliau cyfathrebu gwych ac yn meddu ar y gallu i adeiladu  perthnasau dros ystod oedran a gallu 
  • Dealltwriaeth gyffredinol o’r cwricwlwm cenedlaethol / cyfnod Sylfaen a rhaglenni / strategaethau dysgu sylfaenol eraill;
  • Gweithio’n adeiladol a hyblyg yn rhan o dim, deal cyfrifoldebau a swyddogaethau’r ystafell ddosbarth a’ch safle bersonol o fewn y swyddogaethau hynny;
  • CGC3 i Gynorthwyyr Dosbarth, cymwysterau neu phrofiad gyffelyb.

Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur, drwy ddefnyddio’u menter, gydag rhagolwg bositif a gwir ddiddordeb yn cefnogi anghenion dysgu’r disgyblion.

I gydnabod eich sgiliau a’ch ymrwymiad, fe fyddwn yn cynnig amrediad o fuddion gweithwyr gan gynnwys cynllun pensiwn cyflogwr hael. Gallwch ddysgu mwy am ein buddion gweithwyr drwy ymweld a https://careers.ceredigion.gov.uk/cy/bywyd-ceredigion/yr-hyn-a-gynigiwn/   Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein pobl a byddwn yn darparu cefnogaeth i’ch galluogi i gymryd perchnogaeth o feysydd cyfrifoldeb allweddol y rol hon yn gyflym ac yn hyderus.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i ni.  Ein nod yw cefnogi plant a phobl ifanc bregus er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel a phosibl.  Rydym ni a’n sefydliadau addysgiadol yn cydnabod bod plant a phobl ifanc a’r hawl i gael eu hamddiffyn a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn a byddwn yn gofyn am Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), sef y CRB gynt.

Job Description and Person Specification

Interview date:  06/02/2020

Note: We reserve the right to amend/extend the closing date for this post.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Llandysul
Historically, Llandysul was the hub of the Welsh woollen industry where thousands of people were employed in the water driven mills during the industrial revolution.
Read more