Teacher – Llechryd Primary School

Closing date: 08/03/2020

Reference: REQ102126

26 hours / Fixed-Term

24,906 - 40,490 *

Cardigan

*All salary values are pro-rata.

About the role

Below is information about the above role where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Rydym yn edrych am athro/athrawes ragorol i addysgu o fewn adran CA2 yr ysgol am bedwar tymor. Ysgol Gymunedol Cyfrwng Cymraeg yw Ysgol Llechryd wedi ei lleoli yng nghalon cymuned.

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth athrawon blaengar a brwdfrydig sydd a dealltwriaeth a phrofiad addas o addysgu disgyblion CA2. Yn ogystal, mae’r parodrwydd i gyfrannu tuag at weithgareddau allgyrsiol yn ddymunol. 

Yn Ysgol Llechryd cewch gyfle i weithio gyda phlant ymroddgar, cymuned gefnogol a chriw o staff cydwybodol sydd yn rhoi blaenoriaeth clir ar les disgyblion a chynnal safonau uchel.

Am ragor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch a’r Pennaeth Miss Meinir Lewis ar 01239 682474. 

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg er mwyn cael ei benodi/phenodi i’r swydd hon.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i ni.  Ein nod yw cefnogi plant a phobl ifanc bregus er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel a phosibl.  Rydym ni a’n sefydliadau addysgiadol yn cydnabod bod plant a phobl ifanc a’r hawl i gael eu hamddiffyn a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn a byddwn yn gofyn am Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), sef y CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Cardigan
Cardigan is the historic gateway into Ceredigion from the south west.
Read more