Teacher (Second in the Welsh Department) – Ysgol Bro Pedr

Closing date: 09/03/2020

Reference: REQ102132

32.5 hours / Permanent

24,906 - 40,490 *

Lampeter

*All salary values are pro-rata.

About the role

Below is information about the above role where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Mae Llywodraethwyr Ysgol Bro Pedr yn awyddus i benodi Ail yn yr Adran Gymraeg ymroddedig ac ysbrydoledig a fydd yn darparu cefnogaeth a chymorth i Bennaeth Adran y Gymraeg ac yn cynorthwyo i reoli’r Adran yn effeithiol ac yn effeithlon. 

Mae Ysgol Bro Pedr yn Ysgol Gydol Oes, 3-19, lwyddiannus, gyda nifer arwyddocaol o ddisgyblion ar y gofrestr a’r Saesneg yn Iaith Ychwanegol iddynt. Mae’r Ysgol yn ysgol categori melyn B (Ionawr 2020). Derbyniwyd cadarnhad wrth ALPS bod canlyniadau Safon Uwch Bro Pedr yn y 25% uchaf ym Mhrydain (tair blynedd ddiwethaf) yn Rhagfyr 2019. Dyfarnwyd yr Ysgol yn dda ym mhob agwedd yn dilyn ymweliad ESTYN yn Hydref 2016. 

Adroddodd Estyn yn 2016: “Mae Ysgol Bro Pedr yn ysgol hapus sydd ag ethos gofalgar a chefnogol. Mae iddi gymeriad Cymreig naturiol ac mae hefyd yn adlewyrchu’r gymuned amlddiwylliannol. Mae’n gweithio’n llwyddiannus i hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth disgyblion o amrywiaeth”. Pwysleisiodd Estyn hefyd: “Mae’r staff yn cydweithio’n briodol fel tim ac yn darparu cyfleoedd effeithiol i’r disgyblion ddysgu”, gan ddweud am arweinyddiaeth yr Ysgol: “Mae gan y pennaeth ddisgwyliadau uchel a gweledigaeth glir ar gyfer datblygu’r ysgol, sy’n seiliedig ar sicrhau safonau uchel a lles disgyblion. Mae’n llwyddo i gyfleu ei gweledigaeth yn effeithiol i’r staff, y disgyblion, y llywodraethwyr a’r rhieni. Caiff y pennaeth ei chefnogi’n effeithiol gan aelodau’r uwch dim rheoli”. 

Rydym yn awyddus i sicrhau bod yr ysgol yn parhau i ffynnu ac yn manteisio ar gyfleoedd y dyfodol. Rydym am benodi unigolyn profiadol sy’n meddu ar nodweddion arweinyddiaeth a rheolaeth ragorol ac a fydd yn: 

  • hyrwyddo safonau cyflawniad uchel i bawb;
  • dylanwadu ar gydweithwyr trwy osod esiampl fel model rol trefnus a chydwybodol; 
  • ymgynghori a chynnig cyngor adeiladol i’r Pennaeth Adran mewn meysydd a fyddai’n fanteisiol i’r Adran; 
  • cysylltu a staff, disgyblion a rhieni i annog ethos gwaith effeithiol; 
  • bod yn gymwys i ddirprwyo ar ran y Pennaeth Adran mewn sefyllfaoedd sy’n codi. 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y nodweddion canlynol: 

  • gweledigaeth a rennir ar gyfer datblygu’r ysgol hon sydd wedi ei hen sefydlu ac sy’n rhoi lle canolog i’r gymuned; 
  • dealltwriaeth o arferion dysgu ac addysgu effeithiol ac ymrwymiad cryf i barhau i’w datblygu; 
  • medrau cadarn o ran cyfathrebu, ymwneud ag eraill, rheoli a threfnu; 
  • gwybodaeth gadarn am ddatblygiadau ac arferion addysgol cyfredol; 
  • ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus ac i adeiladu tim.

Mae croeso cynnes i chi ymweld a’r ysgol. Gofynnir i chi wneud trefniadau drwy gysylltu a’r ysgol ar y rhif ffon canlynol 01570 422214. 

The successful applicant will need to register with the Education Workforce Council in order to be appointed to this post.

Safeguarding and Child Protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

Dyddiad dechrau:  Medi 2020

Rhestr Fer:     Mercher, 11 Mawrth, 2020 

Cyfweliadau: Mawrth,  17 Mawrth, 2020 

(gofynnir i ymgeiswyr sicrhau eu bod ar gael ar Ddydd Mawrth, 17 Mawrth, 2020) 

Job description and Person Specification

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Lampeter
Lampeter is a busy local commercial centre. 
Read more