Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Maintenance: The job applications system will be down for routine maintenance Friday, 7th of August 2020. We anticipate the system to be back around 2pm

Headteacher – Llannon Primary School

Closing date: 09/08/2020

Reference: REQ102374

32.5 hours / Fixed-Term

46,685 - 54,121 *

Aberaeron

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert for a position where the ability to converse through the medium of English and Welsh is essential.

Yr ydym am recriwitio Pennaeth Dros Dro (am dymor yn unig yn y lle cyntaf) ar gyfer 1af o Fedi, 2020 (neu mor fuan â phosib ar ôl hynny).

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn ymroddedig a brwdfrydig gyda sgiliau rheoli ac arweinyddiaeth gref i arwain ac adeiladu ar lwyddiant ac enw da ein hysgol hapus a gofalgar. Byddwch yn darparu arweinyddiaeth i’r ysgol er mwyn cynnal llwyddiant a sicrhau addysg o ansawdd uchel ar gyfer pob disgybl a pharhau i godi safonau cyflawniad. Mi fydd gan y Pennaeth ymrwymiad dysgu o tua 0.8.

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Llannon yn gwasanaethu’r ardal gyfagos yng Ngheredigion. Cymraeg yw prif iaith yr ysgol.  Mae oddeutu 33 disgybl ar y gofrestr rhwng 4 ac 11 oed, wedi eu trefnu’n ddau ddosbarth.

Yr ydym yn awyddus i sicrhau fod yr ysgol yn parhau i ffynnu a manteisio ar gyfleoedd y dyfodol.  Yr ydym am benodi unigolyn profiadol gyda nodweddion arwain a rheoli ardderchog a fydd yn:

 • hyrwyddo safonau cyrhaeddiad uchel i bawb
 • annog a chefnogi disgyblion i ddod yn ddysgwyr annibynnol
 • hyrwyddo datblygiad staff o ran addysgu a dysgu arloesol
 • annog rhieni a’r gymuned i fod yn rhan o’r ysgol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar:

 • weledigaeth glir ar gyfer datblygu’r ysgol ymhellach gyda ffocws ar y gymuned
 • dealltwriaeth ac ymrwymiad clir i ddatblygu arferion dysgu ac addysgu effeithiol drwy’r ysgol gyfan
 • sgiliau cyfathrebu, rhyng-bersonol, rheoli a threfnu rhagorol
 • dealltwriaeth o bwysigrwydd datblygiad unigol pob unigolyn er mwyn cyflawni eu llawn botensial
 • gwybodaeth gadarn o ddatblygiadau ac arferion addysg cyfredol ynghyd â pharatoi tuag at y Cwricwlwm i Gymru ac Asesu newydd a Chod ADY 2021
 • ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus ac adeiladu tîm
 • ymrwymiad cryf i barhau’r cysylltiadau gyda’r Llywodraethwyr a holl rhanddeiliaid yr ysgol

Os am drafodaeth anffurfiol ynglyn â’r swydd hon, cysylltwch â Chadeirydd y Llywodraethwyr, Mr Dylan WIlliams, ar 07971 043196 (e-bost WilliamsD1269@hwbcymru.net); neu Mrs Elen Davies, Ymgynghorydd Her yr ysgol ar 07970 000479 (e-bost elen.gwenllian.davies@ceredigion.gov.uk).

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Sul, 9fed o Awst, 2020.

Dyddiad cyfweliad rhithiol: Dydd Gwener, 14eg o Awst, 2020 (gofynnir i ymgeiswyr sicrhau eu bod ar gael ar y dyddiad hwn)

Mae’n rhaid i ymgeiswyr sydd yn ceisio am eu swydd gyntaf fel Pennaeth feddu ar gymhwyster CPCP (Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth). Fodd bynnag, mae’r corff llywodraethwyr yn fodlon ystyried ceisiadau o athrawon brwdfrydig sy’n awyddus i dderbyn secondiad i’r ysgol er mwyn datblygu ei gyrfa ymhellach. Byddai disgwyl iddynt ymgymryd â’r hyfforddiant ar gyfer gymhwyster CPCP yn ystod y cyfnod hwn.

Mae’r hysbyseb yma ar gyfer swydd Pennaeth Ysgol Gynradd Gymunedol Llannon ac mae’n hanfodol bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

Person Specification

Note:  We reserve the right to extend the application closing date

Safeguarding and child protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Aberaeron
Aberaeron is a picture perfect harbour town and is one of Ceredigion's best loved holiday destinations with fashionable places to stay and eat.
Read more