Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Teaching Assistant Level 1 – Rhos Helyg Primary School (Llangeitho Campus)

Closing date: 02/03/2021

Reference: REQ102687

30 hours / Fixed-Term

17,842 - 18,198 *

Aberystwyth

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is for a Teaching Assistant Level 1 where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Cytundeb: Swydd llawn amser tan ddiwedd y flwyddyn academaidd – 16/07/21 yn gampws Llangeitho.

Mae’r Llywodraethwyr am benodi: Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 i gydweithio’n agos gyda’r athrawon dosbarth wrth addysgu dosbarth a grwpiau 4 – 7 oed. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda grwpiau ac unigolion er mwyn sicrhau lles a chynnydd pob disgybl.

Mae Ysgol Gynradd Rhos Helyg yn ysgol 4 – 11 oed, gyda 63 o ddisgyblion ar ddau gampws – Campws Rhos y Wlad, Bronnant a Champws Llangeitho.

Ein gweledigaeth yw: darparu cwricwlwm eang, diddorol ac ysbrydoledig er mwyn datblygu dysgwyr annibynnol, effeithiol, brwdfrydig, dwyieithog, a’u paratoi i fod yn ddysgwyr gydol oes.

Fe fydd gofyn i chi:

 • ymwneud ag anghenion personol y disgyblion, a gweithredu rhaglenni personol perthnasol, gan gynnwys materion cymdeithasol, iechyd, corfforol, hylendid, cymorth cyntaf a lles;
 • goruchwylio a chefnogi disgyblion ag anghenion addysgol arbennig gan sicrhau eu bod yn ddiogel a bod ganddynt fynediad at ddysgu;
 • cynorthwyo gyda datblygu, gweithredu ac adolygu Cynlluniau Addysg/Ymddygiad Unigol a rhaglenni Gofal Personol;
 • rhoi adborth i ddisgyblion ynghylch cynnydd, cyflawniad, ymddygiad, presenoldeb, ac ati;
 • hyrwyddo cynhwysiant a derbyniad i’r holl ddisgyblion;
 • annog disgyblion i ryngweithio ag eraill ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau o dan arweiniad yr athro neu’r athrawes;
 • annog disgyblion i weithredu’n annibynnol, fel y bo’n briodol.

Rydym am benodi unigolyn sydd â:

 • sgiliau rhifedd/llythrennedd da;
 • cymryd rhan mewn cyfleoedd datblygu a hyfforddi;
 • gweithio’n adeiladol a hyblyg yn rhan o dîm, deall cyfrifoldebau a swyddogaethau’r ystafell ddosbarth a’ch safle bersonol o fewn y swyddogaeth hynny.

Fe fydd yr ymgeisydd perffaith yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur, drwy ddefnyddio’u menter, gydag rhagolwg bositif a gwir ddiddordeb yn cefnogi anghenion dysgu’r disgyblion.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg er mwyn cael ei benodi/phenodi i’r swydd hon.

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn ac fe fydd yr ysgol yn gofyn am gofnod manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, SCT gynt (Enhanced DBS formerly CRB).

Dyddiad cyfweliad: I’w gadarnhau.

Am fwy o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â Phennaeth Dros dro Ysgol Rhos Helyg Mr Huw Davies: h.davies14@rhoshelyg.ceredigion.sch.uk

Job Description and Person Specification

Note:  We reserve the right to extend the application closing date.

Safeguarding and child protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture Service

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
Aberystwyth
Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and the setting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more