Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Deputy Headteacher – Aberaeron Primary School

Closing date: 18/05/2021

Reference: REQ102835

32.5 hours / Permanent

42,195 - 46,566 *

Aberaeron

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert for a Deputy Headteacher where the ability to converse through the medium of Welsh and English is essential.

Hysbyseb am Ddirprwy Bennaeth i Ysgol Gynradd Aberaeron yw hon, ac mae’n ofynnol i fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn ysgrifenedig ac ar lafar, ar gyfer y swydd. Yn eisiau o fis Medi 2021.

Dylai’r unigolyn feddu ar gymhwyster rheolaeth ganol ynghyd ag arbenigedd yn y Cyfnod Sylfaen.

Yn sgil ymddeoliad ein Dirprwy Bennaeth ar ôl dros 35 o flynyddoedd o wasanaeth diflino i’r ysgol, mae llywodraethwyr Ysgol Gynradd Aberaeron  yn awyddus i benodi Dirprwy Bennaeth ymroddedig ac ysbrydoledig a fydd yn darparu cefnogaeth a chymorth i’r Pennaeth  ac yn cynorthwyo i reoli’r ysgol yn effeithiol ac yn effeithlon.

Mae Ysgol Gynradd Aberaeron yn ysgol gynradd lwyddiannus, Adroddodd Estyn yn 2019: “Mae’r athrawon a’r cymorthyddion yn weithgar iawn ac yn cynllunio profiadau dysgu arloesol ac ysgogol ar gyfer y disgyblion. Maent yn cynnwys llais y disgybl yn effeithiol dros ben wrth gynllunio gweithgareddau sy’n sbarduno cwricwlwm trawiadol a chyffrous. Maent yn gofalu’n deyrngar iawn am eu disgyblion ac yn cynnig arweiniad a chymorth sy’n hynod o ddibynadwy iddynt.

Mae gan y pennaeth dylanwadol ddealltwriaeth gadarn iawn o anghenion yr ysgol. Mae hi’n cydweithio’n ddiwyd iawn gyda’r uwch dîm rheoli cadarn a’r llywodraethwyr ymroddgar. O ganlyniad, maent yn adeiladu ar gryfderau’r ysgol yn ganmoladwy ac yn gwella’r meysydd i’w datblygu yn ddoeth, trwy weithdrefnau gwella ansawdd cywrain a manwl”.

Rydym yn awyddus i sicrhau bod yr ysgol yn parhau i ffynnu ac yn manteisio ar gyfleoedd y dyfodol.

Mae nodweddion arweinyddiaeth a rheolaeth ragorol yn hanfodol.

Fe fydd yr unigolyn yn: 

 • barod i weithio fel rhan o uwch dim rheoli cadarn;
 • hyrwyddo safonau cyflawniad uchel i bawb;
 • dylanwadu ar gydweithwyr trwy osod esiampl fel model rôl drefnus a chydwybodol;
 • ymgynghori a chynnig cyngor adeiladol i’r Pennaeth mewn meysydd a fyddai’n fanteisiol i’r ysgol;
 • cysylltu â staff, disgyblion a rhieni i annog ethos gwaith effeithiol;
 • bod yn gymwys i ddirprwyo ar ran y Pennaeth mewn sefyllfaoedd sy’n codi oherwydd absenoldebau tymor byr a thymor hir.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y nodweddion canlynol: 

 • gweledigaeth a rennir ar gyfer datblygu’r ysgol hon sydd wedi ei hen sefydlu ac sy’n rhoi lle canolog i’r gymuned; 
 • dealltwriaeth o arferion dysgu effeithiol ac ymrwymiad cryf i barhau i’w datblygu drwy’r ysgol gyfan; 
 • medrau cadarn o ran cyfathrebu, ymwneud ag eraill, rheoli a threfnu; 
 • gwybodaeth gadarn am ddatblygiadau ac arferion addysgol cyfredol; 
 • ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus ac i adeiladu tîm;
 • ymrwymiad cryf i gyfoethogi’r cysylltiadau gyda’r Llywodraethwyr, y gymuned leol, ysgolion lleol a’r Urdd.  

Mae croeso cynnes i chi gysylltu gyda’r ysgol i drafod ymhellach ar y rhif ffôn canlynol 01545 570313.

Cyfweliadau: 26/5/2021

Note: We reserve the right to extend the application closing date

Safeguarding and child protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Aberaeron
Aberaeron is a picture perfect harbour town and is one of Ceredigion's best loved holiday destinations with fashionable places to stay and eat.
Read more