Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Teacher (Food & Nutrition and Design & Technology) – Ysgol Bro Teifi

Closing date: 29/09/2021

Reference: REQ103144

26 hours / Permanent

27,018 - 41,604 *

Llandysul

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Mae Llywodraethwyr Ysgol Bro Teifi yn awyddus i benodi addysgwr blaengar i ymuno â Chyfadran Technoleg a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yr ysgol er mwyn addysgu ystod o gyrsiau gan gynnwys TGAU Bwyd a Maeth a’r elfen Bwyd o fewn Dylunio a Thechnoleg cyfnod allweddol 3. Dyma gyfle arbennig i’r ymgeisydd llwyddiannus i gyfrannau at bwnc llwyddiannus iawn o fewn yr ysgol hyd at TGAU gyda’r potensial o ddatblygu’r ddarpariaeth yn y dyfodol. Croesawir ceisiadau gan athrawon profiadol ynghyd ag athrawon newydd gymhwyso.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

 • Angerddol dros ddatblygu’r pwnc ar draws yr ystod oed
 • Addysgwr rhagorol
 • Ymroddedig i hybu’r elfen bwyta’n iach wrth hyrwyddo lles disgyblion

Agorwyd Ysgol Bro Teifi ym Medi 2016, yn dilyn buddsoddiad o £30m gan Gyngor Sir Ceredigion a Llywodraeth Cymru. Bro Teifi ydy’r ysgol pob-oed, cyfrwng Cymraeg cyntaf yng Nghymru ac mae’n cynnig cyfleusterau dysgu o’r radd flaenaf ar gyfer yr holl ddisgyblion, o’r lleiaf i’r hynaf. Mewn arolwg Estyn (Chwefror 2019) nodwyd fod ‘Ysgol Bro Teifi yn gymuned gynhwysol iawn, hynod ofalgar a Chymreig. Yn greiddiol i’w gwaith mae ei darpariaeth arbennig ar gyfer gofal, cymorth ac arweiniad sy’n cydweddu ag arwyddair yr ysgol, oni heuir ni fedir.’ Ers iddi agor mae nifer y disgyblion wedi cynyddu’n sylweddol ac ar hyn o bryd, mae 925 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda 351 o oedran cynradd a 574 o oedran uwchradd, gyda 104 o’r rhain yn y chweched dosbarth. 

Mae’r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Os am drafodaeth anffurfiol yngl”}n â’r swydd hon, cysylltwch â Phennaeth Ysgol Bro Teifi, Mr Robert Jenkins ar 01559 362503 neu drwy e-bost, robert.jenkins@broteifi.ceredigion.sch.uk.

Noder: Cedwir yw hawl i estyn y dyddiad cau

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Llandysul
Historically, Llandysul was the hub of the Welsh woollen industry where thousands of people were employed in the water driven mills during the industrial revolution.
Read more