Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Teaching Assistant Level 1 – Myfenydd Primary School

Closing date: 24/01/2022

Reference: REQ103445

12 hours / Fixed-Term

17,842 - 18,198 *

Aberystwyth

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Mae’r Llywodraethwyr am benodi: Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 i gydweithio 1:1 o fewn yr ysgol. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda grwpiau ac unigolion er mwyn sicrhau lles a chynnydd pob disgybl.

Mae hon yn swydd wag 12 awr gan ddechrau cyn gynted a phosib.

Mae Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd yn ysgol 4 – 11 oed, gyda 72 o ddisgyblion ar y gofrestr Ein gweledigaeth yw: darparu cyfleon a mynediad at cwricwlwm eang, diddorol ac ysbrydoledig er mwyn datblygu dysgwyr annibynnol, effeithiol, brwdfrydig, dwyieithog, a’u paratoi i fod yn ddysgwyr gydol oes.

Fe fydd gofyn i chi:

 • ymwneud ag anghenion personol y disgyblion, a gweithredu rhaglenni personol perthnasol, gan gynnwys materion cymdeithasol, iechyd, corfforol, hylendid, cymorth cyntaf a lles
 • goruchwylio a chefnogi pob disgybl gan sicrhau eu bod yn ddiogel a bod ganddynt fynediad at ddysgu
 • cynorthwyo gyda datblygu, gweithredu ac adolygu Cynlluniau Addysg/Ymddygiad Unigol a rhaglenni Gofal Personol
 • rhoi adborth i ddisgyblion ynghylch cynnydd, cyflawniad, ymddygiad, presenoldeb, ac ati
 • hyrwyddo cynhwysiant a derbyniad i’r holl ddisgyblion;
 • annog disgyblion i ryngweithio ag eraill ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau o dan arweiniad yr athro neu’r athrawes
 • annog disgyblion i weithredu’n annibynnol, fel y bo’n briodol
 • cefnogi’r Athro neu’r Athrawes gyda paratoadau dosbarth gan fod yn ymwybodol o broblemau/cynnydd/cyflawniadau disgyblion a chadw cofnodion disgyblion yn unol â’r cais

Rydym am benodi unigolyn sydd â:

 • sgiliau rhifedd / llythrennedd da
 • cymryd rhan mewn cyfleoedd datblygu a hyfforddi
 • gweithio’n adeiladol a hyblyg yn rhan o dîm, deall cyfrifoldebau a swyddogaethau’r ystafell ddosbarth a’ch safle bersonol o fewn y swyddogaeth hynny

Fe fydd yr ymgeisydd perffaith yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur, drwy ddefnyddio’u menter, gydag rhagolwg bositif a gwir ddiddordeb yn cefnogi anghenion dysgu’r disgyblion gan fwynhau pob sialens o fewn gofynion y dosbarth a’r byd addysg.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg er mwyn cael ei benodi/phenodi i’r swydd hon.

Disgrifiad Swydd

Am fwy o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â’r Pennaeth Miss Anwen James: prif@myfenydd.ceredigion.sch.uk

Noder: Cedwir yw hawl i ddiwygio’r dyddiad cau

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Aberystwyth
Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and the setting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more