We operate a bilingual policy. All applicants are invited to apply in Welsh, any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English.

Head of Welsh Department – Ysgol Bro Pedr

Closing date: 23/05/2022

Reference: REQ103855

32.5 hours / Permanent

37,871 - 52,713 *

Lampeter

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Rydym am recriwtio Pennaeth yr Adran Gymraeg i ymuno âg Ysgol Bro Pedr ar gytundeb parhaol, llawn amser o fis Medi 2022 ymlaen.

Mae Llywodraethwyr Ysgol Bro Pedr yn awyddus i benodi arweinydd profiadol sy’n credu’n gryf bod pob person ifanc yn haeddu’r addysg orau. Dyma swydd allweddol yn yr ysgol gan y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am arwain adran flaengar wrth i’r ysgol edrych ymlaen yn hyderus at y cyfnod nesaf yn ei hanes. Bydd angen brwdfrydedd, egni a gweledigaeth i arwain un o feysydd craidd yr ysgol, ond yn anad dim mae angen angerdd dros y Gymraeg. Dyma felly her gyffrous a chyfle ardderchog i ymgeiswyr priodol.

O ddydd i ddydd byddwch yn:

 • Hybu Cymreictod, gan sicrhau bod pob disgybl yn mwynhau’r gwersi Cymraeg Iaith Gyntaf a Chymraeg Ail Iaith
 • Defnyddio myrdd o strategaethau er mwyn annog y disgyblion i wella eu medrau llythrennedd yn y Gymraeg
 • Bod yn aelod brwdfrydig ac egnïol o’r Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
 • Meithrin safonau uchel a dylanwadu ar arfer eraill
 • Cyfrannu at weledigaeth eglur ar gyfer ysgol 3-19 effeithiol a llwyddiannus
 • Cefnogi pob disgybl i anelu’n uchel a sicrhau bod safonau’r adran yn gyson dda/rhagorol
 • Arwain ystod eang o weithgareddau hunan-werthuso a chynllunio gwelliant
 • Bod yn gyfrifol am weithgareddau monitro a rhannu arfer dda yr adran e.e. arsylwadau gwersi, craffu llyfrau, rheoli perfformiad
 • Arwain gweithgareddau allgyrsiol er mwyn hyrwyddo Cymreictod

Rydym am recriwtio unigolyn: (cyfeiriwch at y sgiliau allweddol yn y Manyleb Person)

 • Gallu i arwain, ysgogi, herio ac ysbrydoli staff a disgyblion
 • Y gallu i rymuso a chynnal timau effeithiol
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o ddatblygiadau cyfredol mewn addysgu Cymraeg a hefyd o faterion addysgol ehangach perthnasol
 • Gallu i adnabod, herio a gwella tan berfformiad
 • Gwybodaeth o’r polisïau addysg cyfredol sy’n ymwneud ag ysgolion
 • Y gallu i hyrwyddo cwricwlwm 3 – 19 sy’n diwallu anghenion myfyrwyr a blaenoriaethau cenedlaethol
 • Ymrwymiad i bresenoldeb proffil uchel yn yr ysgol a’i Chymuned
 • Profiad o gynllunio a pharatoi at y Cwricwlwm Newydd
 • Profiad a gallu i ddefnyddio technolegau newydd i gyfoethogi’r addysgu a dysgu
 • Profiad o reoli newid o fewn addysgu a dysgu a gwella cyrhaeddiad disgyblion
 • Profiad o gynllunio a pharatoi at y Cwricwlwm Newydd.
 • Profiad a gallu i ddefnyddio technolegau newydd i gyfoethogi’r addysgu a dysgu

Yn ogystal â’r uchod, rydym yn gofyn am unigolyn sydd â lefel o ruglder yn y Gymraeg. Bydd ymgeisydd llwyddiannus heb y sgil Gymraeg ofynnol yn cael cefnogaeth lawn i gyrraedd y safon a ddymunir cyn pen dwy flynedd o’i benodi.

Yn gyfnewid am eich sgiliau a’ch ymrwymiad, byddwn yn cynnig ystod o fuddion gweithwyr i chi gan gynnwys cynllun oriau hyblyg, lwfans gwyliau blynyddol cystadleuol a chynllun cyfraniadau pensiwn hael. Mae mwy o wybodaeth am ein hystod eang o fuddion gweithwyr i’w gweld yma. Yn ogystal, rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein pobl a byddwn nid yn unig yn darparu cefnogaeth i’ch galluogi i gymryd perchnogaeth yn gyflym ac yn hyderus o feysydd cyfrifoldeb allweddol y rôl hon ond yn ogystal, rydym wedi ymrwymo i gefnogi’ch datblygiad er mwyn i chi allu symud ymlaen â’ch gyrfa gyda ni.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Pecyn Gwybodaeth

Os hoffech wybodaeth bellach am y rôl hon, cysylltwch â Jane Wyn (Pennaeth) ar 01570 422 214 neu j.wyn2@bropedr.ceredigion.sch.uk

Cynhelir cyfweliadau: Dydd Gwener, 27 Mai, 2022.

Noder: Cedwir yr hawl i estyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Lampeter
Lampeter is a busy local commercial centre. 
Read more