We operate a bilingual policy. All applicants are invited to apply in Welsh, any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English.

Technician for the Science Faculty – Ysgol Bro Teifi

Closing date: 20/05/2022

Reference: REQ103865

18.5 hours / Permanent

19,264 *

Llandysul

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Mae Llywodraethwyr Ysgol Bro Teifi yn awyddus i benodi Technegydd i Gyfadran Wyddoniaeth yr ysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo athrawon gwyddoniaeth wrth ddarparu lefel addas a diogel o brofiadau gwyddonol ymarferol i ddisgyblion yr ysgol.

Manylion y swydd:

 • Paratoi a gosod offer ar gyfer gwersi ymarferol yn y labordai ac yn yr ystafelloedd dysgu
 • Cynnal a chadw offer yn daclus, yn lân, yn eu trefn ac yn y mannau priodol
 • Gofalu bod y labordy yn ddiogel
 • Paratoi cemegau ar gyfer gwersi ymarferol
 • Gofalu bod y labordai a’r ystafelloedd paratoi yn drefnus, diogel a glân
 • Trefnu bod offer yn cael eu cynnal a’u trwsio’n broffesiynol
 • Cynorthwyo gyda pharatoi archebion
 • Derbyn nwyddau a archebwyd a’u gosod yn drefnus
 • Cynorthwyo athrawon a disgyblion mewn gwersi ymarferol
 • Gwirio fod gan y gyfadran gyflenwad addas o’r adnoddau angenrheidiol
 • Cofnodi unrhyw doriadau
 • Bod yn ymwybodol o newidiadau mewn asesiadau risg perthnasol
 • Cynorthwyo wrth arddangos gwaith disgyblion o gwmpas y gyfadran
 • Ymateb i ofynion rhesymol eraill, yn ôl y gofyn

Dalier sylw – Cynigir hyfforddiant i’r ymgeisydd llwyddiannus mewn un neu fwy o’r meysydd uchod os bydd angen.

Agorwyd Ysgol Bro Teifi ym Medi 2016, yn dilyn buddsoddiad o £30m gan Gyngor Sir Ceredigion a Llywodraeth Cymru. Bro Teifi ydy’r ysgol pob-oed, cyfrwng Cymraeg cyntaf yng Nghymru ac mae’n cynnig cyfleusterau dysgu o’r radd flaenaf ar gyfer yr holl ddisgyblion, o’r lleiaf i’r hynaf. Mewn arolwg Estyn (Chwefror 2019) nodwyd fod ‘Ysgol Bro Teifi yn gymuned gynhwysol iawn, hynod ofalgar a Chymreig. Yn greiddiol i’w gwaith mae ei darpariaeth arbennig ar gyfer gofal, cymorth ac arweiniad sy’n cydweddu ag arwyddair yr ysgol, oni heuir ni fedir.’ Ers iddi agor mae nifer y disgyblion wedi cynyddu’n sylweddol ac ar hyn o bryd, mae 925 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda 351 o oedran cynradd a 574 o oedran uwchradd, gyda 104 o’r rhain yn y chweched dosbarth. 

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Mae’r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Os am drafodaeth anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch â Phennaeth Dros Dro Ysgol Bro Teifi, Mr Gareth Evans ar 01559 362503 neu drwy e-bost, gareth.evans@broteifi.ceredigion.sch.uk.

Noder: Cedwir yr hawl i estyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Llandysul
Historically, Llandysul was the hub of the Welsh woollen industry where thousands of people were employed in the water driven mills during the industrial revolution.
Read more