We operate a bilingual policy. All applicants are invited to apply in Welsh, any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English.

Teaching Assistant Level 2 – Plascrug Primary School

Closing date: 19/05/2022

Reference: REQ103869

32.5 hours / Temporary

19,264 *

Plascrug Primary School, Aberystwyth

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Rydym am benodi dau/dwy Cynorthwyydd Dosbarth Lefel 2, dros dro, am flwyddyn, yn dechrau ym mis Medi 2022, i’n cynorthwyo ni i gefnogi a chyflwyno dysgu yn Ysgol Gymunedol Plascrug.

Lleolir Ysgol Gymunedol Plascrug yn Aberystwyth, Ceredigion. Mae 469 o ddisgyblion ar gofrestr yr ysgol. Mae’r ysgol yn sefydliad hapus, a chyfeillgar gyda’r disgyblion yn ganolog i holl weithgareddau’r ysgol. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egniol i ymuno a thim llwyddiannus er mwyn sicrhau y cyfleoedd gorau ar gyfer ein disgyblion.

Fe fydd gofyn i chi:   

 • oruchwylio a darparu cefnogaeth neulltiol i ddisgyblion, gan gynnwys y rheiny ag anghenion arbennig, gan sicrhau eu bod yn ddiogel a bod ganddynt fynediad at weithgareddau dysgu
 • sefydlu perthynas adeiladol gyda’r disgyblion, gan ryngweithio yn unol a’u hanghenion unigol
 • herio a symbylu disgyblion, hyrwyddo ac atgyfnerthuhunan-werth
 • annog disgyblion i ryngweithio ag eraill ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau o dan yr athro neu’r athrawes
 • cynorthwyo gyda’r gwaith o gynllunio a chyflwyno gweithgareddau dysgu penodol

Rydym am benodi unigolyn sydd a: 

 • sgiliau rhifedd/llythrennedd da yn y Gymraeg a’r Saesneg
 • sgiliau cyfathrebu gwych ac yn meddu ar y gallu i adeiladu  perthnasau dros ystod oedran a gallu
 • dealltwriaeth gyffredinol o’r cwricwlwm cenedlaethol/cyfnod Sylfaen a rhaglenni/strategaethau dysgu sylfaenol eraill
 • gweithio’n adeiladol a hyblyg yn rhan o dim, deal cyfrifoldebau a swyddogaethau’r ystafell ddosbarth a’ch safle bersonol o fewn y swyddogaethau hynny
 • CGC2 i Gynorthwyyr Dosbarth, cymwysterau neu phrofiad gyffelyb

Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur, drwy ddefnyddio’u menter, gydag rhagolwg bositif a gwir ddiddordeb yn cefnogi anghenion dysgu’r disgyblion.

I gydnabod eich sgiliau a’ch ymrwymiad, fe fyddwn yn cynnig amrediad o fuddion gweithwyr gan gynnwys cynllun pensiwn cyflogwr hael. Gallwch ddysgu mwy am ein buddion gweithwyr yma. Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein pobl a byddwn yn darparu cefnogaeth i’ch galluogi i gymryd perchnogaeth o feysydd cyfrifoldeb allweddol y rol hon yn gyflym ac yn hyderus.

Am ragor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â’r Pennaeth, Mr Berian Lewis ar 01970 612286

Noder: Cedwir yr hawl i estyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Plascrug Primary School
Plascrug Community Primary School is an LEA maintained School situated in the beautiful, coastal town of Aberystwyth, Ceredigion. The majority of the children who attend the school are from the town itself, however, during recent years, due to the ex...
Read more
Aberystwyth
Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and the setting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more