We operate a bilingual policy. All applicants are invited to apply in Welsh, any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English.

Teacher (ICT) – Ysgol Bro Pedr

Closing date: 12/09/2022

Reference: REQ104080

32.5 hours / Permanent

27,491 - 42,333 *

Lampeter

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

I ddechrau Ionawr 2023 – Prif raddfa cyflogau athrawon a ChAD 3e am y cyfrifoldeb o Arwain y Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg, 3 i 14.

Yn sgil datblygu medrau digidol disgyblion, mae Llywodraethwyr Ysgol Bro Pedr yn awyddus i benodi Athro TGCh llawn amser, parhaol ymroddedig ac ysbrydoledig a fydd yn dysgu disgyblion Blynyddoedd 7 – 13. Croesawir ceisiadau gan ymarferwyr uwchradd ac ysgolion Gydol Oes ar gyfer y swydd yma.

Mae Ysgol Bro Pedr yn Ysgol Gydol Oes, 3-19, lwyddiannus, gyda nifer arwyddocaol o ddisgyblion ar y gofrestr â’r Saesneg yn Iaith Ychwanegol iddynt. Mae’r Ysgol yn ysgol categori melyn B (Ionawr 2020). Derbyniwyd cadarnhad wrth ALPS bod canlyniadau Safon Uwch Bro Pedr yn y 25% uchaf ym Mhrydain (tair blynedd ddiwethaf) yn Rhagfyr 2019. Dyfarnwyd yr Ysgol yn dda ym mhob agwedd yn dilyn ymweliad ESTYN yn Hydref 2016.

Adroddodd Estyn yn 2016: “Mae Ysgol Bro Pedr yn ysgol hapus sydd ag ethos gofalgar a chefnogol. Mae iddi gymeriad Cymreig naturiol ac mae hefyd yn adlewyrchu’r gymuned amlddiwylliannol. Mae’n gweithio’n llwyddiannus i hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth disgyblion o amrywiaeth”. 

Pwysleisiodd Estyn hefyd: “Mae’r staff yn cydweithio’n briodol fel tîm ac yn darparu cyfleoedd effeithiol i’r disgyblion ddysgu”, gan ddweud am arweinyddiaeth yr Ysgol: “Mae gan y pennaeth ddisgwyliadau uchel a gweledigaeth glir ar gyfer datblygu’r ysgol, sy’n seiliedig ar sicrhau safonau uchel a lles disgyblion. Mae’n llwyddo i gyfleu ei gweledigaeth yn effeithiol i’r staff, y disgyblion, y llywodraethwyr a’r rhieni. Caiff y pennaeth ei chefnogi’n effeithiol gan aelodau’r uwch dîm rheoli”.

Rydym yn awyddus i sicrhau bod yr ysgol yn parhau i ffynnu ac yn manteisio ar gyfleoedd y dyfodol. Rydym am benodi unigolyn medrus sy’n meddu ar nodweddion dysgu ac addysgu rhagorol ac a fydd yn:

 • hyrwyddo safonau cyflawniad uchel i bawb;
 • dylanwadu ar gydweithwyr trwy osod esiampl fel model rôl trefnus a chydwybodol;
 • cysylltu â staff, disgyblion a rhieni i annog ethos gwaith effeithiol

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y nodweddion canlynol:

 • gweledigaeth a rennir ar gyfer datblygu’r ysgol hon sydd wedi ei hen sefydlu ac sy’n rhoi lle canolog i’r gymuned;
 • dealltwriaeth o arferion dysgu ac addysgu effeithiol ac ymrwymiad cryf i barhau i’w datblygu drwy’r ysgol gyfan;
 • medrau cadarn o ran cyfathrebu, ymwneud ag eraill, rheoli a threfnu;
 • gwybodaeth gadarn am ddatblygiadau ac arferion addysgol cyfredol;
 • ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus ac i adeiladu tîm

Prif gyfrifoldebau’r swydd hon yw:

 • Dysgu TGCh, Cyfrifiadureg a Thechnoleg Digidol i ddisgyblion Blynyddoedd 7 i 13 (CA3, CA4 a ChA5)
 • Datblygu medrau disgyblion, drwy feithrin sgiliau digidol
 • Bod yn arweinydd y Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Adrodd ar gynnydd y disgyblion yma yn rheolaidd, yn unol â chalendr asesu yr Ysgol
 • Bod yn aelod allweddol o’r Adran TGCh
 • Cyfrannu tuag at strategaeth lles yr Ysgol
 • Darparu cyfleoedd allgyrsiol cyfoethog ar gyfer y disgyblion

Mae croeso cynnes ichi i dderbyn gwybodaeth bellach am y swydd yma. Ffoniwch yr Ysgol ar 01570 422214.

Pecyn Recriwtio

Noder: Cedwir yr hawl i estyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Lampeter
Lampeter is a busy local commercial centre. 
Read more