We operate a bilingual policy. All applicants are invited to apply in Welsh, any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English.

Relief Catering Assistant – Ysgol Bro Teifi

Closing date: 06/06/2023

Reference: REQ104499

Casual

20,258 - 20,441 *

Llandysul

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following advert is for a relief catering assistant where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Mae Llywodraethwyr Ysgol Bro Teifi yn awyddus i benodi cynorthwyydd arlwyo wrth gefn i weithio yng nghegin yr ysgol.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio fel rhan o dîm arlwyo llwyddiannus iawn sy’n darparu bwyd o safon uchel i ddisgyblion a staff.

Gan taw cytundeb achlysurol yw hwn, prif swyddogaeth y swydd hon fydd cyflenwi pan fydd aelodau staff eraill yn absennol a chyflenwi dros gyfnodau prysur. Felly bydd yr oriau gwaith yn amrywiol ac yn anodd i’w rhagweld. Nid oes oriau penodol ar gyfer pob wythnos a chynigir y swydd “yn ôl y galw”.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

 • Cyflawni tasgau arlwyo bwyd, gan gynnwys paratoi diodydd, llysiau a bwydydd eraill.
 • Dyletswyddau cyffredinol, gan gynnwys golchi offer a llestri a glanhau’r holl ardaloedd a’r mannau o’u hamgylch
 • Gweini prydau, gosod a chlirio byrddau yn ôl yr angen
 • Ar brydiau, pan fo’r Goruchwyliwr/Cogydd i ffwrdd, ymgymryd â thasgau elfennol o ran coginio bwyd a hynny o dan arolygaeth
 • Cydweithio a chyfathrebu gyda staff eraill yr ysgol, y disgyblion, a’r cyhoedd er mwyn hybu hinsawdd ysgol gadarnhaol
 • Meddu ar dystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol (neu fod yn fodlon gweithio tuag ato).

Agorwyd Ysgol Bro Teifi ym Medi 2016, yn dilyn buddsoddiad o £30m gan Gyngor Sir Ceredigion a Llywodraeth Cymru. Bro Teifi ydy’r ysgol pob-oed, cyfrwng Cymraeg cyntaf yng Nghymru ac mae’n cynnig cyfleusterau dysgu o’r radd flaenaf ar gyfer yr holl ddisgyblion, o’r lleiaf i’r hynaf. Mewn arolwg Estyn (Chwefror 2019) nodwyd fod ‘Ysgol Bro Teifi yn gymuned gynhwysol iawn, hynod ofalgar a Chymreig. Yn greiddiol i’w gwaith mae ei darpariaeth arbennig ar gyfer gofal, cymorth ac arweiniad sy’n cydweddu ag arwyddair yr ysgol, oni heuir ni fedir.’ Ers iddi agor mae nifer y disgyblion wedi cynyddu’n sylweddol ac ar hyn o bryd, mae 921 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda 341 o oedran cynradd a 553 o oedran uwchradd, gyda 101 o’r rhain yn y chweched dosbarth.

Mae’r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Os am drafodaeth anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch â Swyddog Arlwyo’r ysgol, Mrs Afryl Puetz ar 01559 362503 neu drwy e-bost, PuetzA5@broteifi.ceredigion.sch.uk.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Noder: Cedwir yr hawl i estyn dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant a phobl ifanc yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Llandysul
Historically, Llandysul was the hub of the Welsh woollen industry where thousands of people were employed in the water driven mills during the industrial revolution.
Read more