Gwen: Ar ôl mynychu Ysgol Gyfun Aberaeron cyn mynd ymlaen i astudio Gofal Plant yng Ngholeg Ceredigion ac yn ddiweddarach ym Mhrifysgol Aberystwyth, dechreuais fy ngyrfa yn gweithio mewn meithrinfa. Fodd bynnag, roeddwn i’n gwybod yn y pen draw fy mod am weithio gyda phobl ifanc a phobl yn eu harddegau.

Rhun: Ar ôl cwblhau fy arholiadau safon uwch yn Ysgol Henry Richard yn 18 oed, penderfynais ddilyn fy niddordeb mewn hyfforddi chwaraeon, a gwneud cais i astudio hyfforddi chwaraeon mewn Prifysgol yng Nghaerdydd. Fodd bynnag, nid oedd y brifysgol yn iawn i mi a phenderfynais ddychwelyd i Geredigion.

Gwen: Rwyf wedi gweithio i Gyngor Sir Ceredigion ers chwe blynedd. Ar y dechrau, roeddwn yn Swyddog Prosiect Diogelwch ar y Ffyrdd; cyflwyno sesiynau ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd i ysgolion a grwpiau cymunedol, gosod seddi ceir, hyfforddiant beicio i ddisgyblion, cyflwyno cyrsiau diogelwch beiciau modur a hyrwyddo diogelwch ar y ffyrdd yn y gymuned yn gyffredinol.

Yn 2015, gwnes i gais am swydd Gweithiwr Ieuenctid gyda Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion; Gwasanaeth Ieuenctid dynodedig yr Awdurdod Lleol ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Roeddwn i’n teimlo bod gennyf y sgiliau a’r profiadau, a fyddai’n gallu cefnogi pobl ifanc, a rhoi cyfleoedd iddynt gyrraedd eu potensial.

Rhun: Yn ôl yng Ngheredigion, cododd cyfle am waith gyda chwmni lleol, Ieuenctid Cambria Youth Ltd. Roeddent yn chwilio am Weithiwr Cymorth Ieuenctid i gefnogi’r gwaith o gyflwyno gweithgareddau cwricwlwm amgen a Gwobr Dug Caeredin i grwpiau ieuenctid ledled y DU. Ar ôl cyfnod o flwyddyn a hanner yn gweithio gyda nhw, cefais fy hun yn ceisio camu ymlaen yn fy ngyrfa, a bron i dair blynedd yn ôl, llwyddais i gael swydd llawn amser fel Gweithiwr Ieuenctid gyda Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion.

Darparu cefnogaeth a chyfleoedd i bobl ifanc ar draws y sir

Gwen: Rwy’n Weithiwr Ieuenctid Allgymorth; cefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed i ail-ymgysylltu ag addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. Rwy’n gwrando arnyn nhw ac yn darparu sesiynau un i un, gan deilwra’r gefnogaeth o amgylch eu hanghenion unigol.
Rhun: Fi yw’r Gweithiwr Ieuenctid dynodedig mewn Ysgolion ar gyfer y ddwy ysgol uwchradd yn Aberystwyth. Mae fy rôl yn cynnwys darparu ymyrraeth gwaith ieuenctid i bobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed, y gallai fod angen ychydig o gymorth ychwanegol arnynt ar adegau i gael y gorau o addysg brif ffrwd. Diben y gwaith ataliol hwn yw helpu i gefnogi pobl ifanc i ddod o hyd i’w llwybr a’u sianelu i’r cyfeiriad cywir, gyda’r nod o wella ansawdd eu bywyd a’u rhagolygon ar gyfer y dyfodol.

Gall y gwaith ymyrraeth hwn fod ar sawl ffurf, ond mae llawer o bobl ifanc yn elwa ar ddatblygu eu sgiliau yn ymwneud â rheoli emosiynau, cymhelliant, hunan-barch, hunan-werth, trefniadaeth bersonol a datblygu eu hunaniaeth eu hunain.

Balch i fod yn rhan o’n tîm deinamig

Rhun: Mae Gwen a minnau’n rhan o dîm sy’n cynnwys 12 Gweithiwr Ieuenctid arall. Fel gweithiwr ieuenctid, rydym yn ymgysylltu, yn adeiladu ac yn cynnal perthynas ystyrlon â phobl ifanc.

Gyda’n gilydd, mae ein tîm yn darparu nifer o wasanaethau; Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion, Gwaith Ieuenctid Allgymorth, Clybiau Ieuenctid, Fforwm Ieuenctid a Chyngor Ieuenctid, Rhaglenni Gwyliau a sesiynau addysgol ar gyfer ysgolion, colegau a phrifysgolion, gan ganolbwyntio ar iechyd personol, cymdeithasol ac emosiynol pobl ifanc.

Trwy’r cymorth arbenigol hwn a’r ddarpariaeth mynediad agored hon, mae ein tîm yn gweithio’n galed i annog pob person ifanc i gyflawni ei potential llawnaf.

Gwen: Am y pedair blynedd diwethaf, mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion ymhlith y tri Gwasanaeth Ieuenctid Awdurdod Lleol sy’n perfformio orau yng Nghymru.

Mae hefyd wedi cyflawni pob un o’r tair safon Marc Ansawdd, a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru. Eleni, dyfarnwyd y Wobr Marc Ansawdd Aur fawreddog i ni, un o ddim ond tri Gwasanaeth Ieuenctid Awdurdod Lleol ledled Cymru i wneud hynny.

Angerdd am y rôl

Rhun: Fel gweithiwr ieuenctid, mae angen i chi fod yn berson annibynnol sy’n gallu cefnogi, cynghori, arwain a siarad o blaid pobl ifanc, a dyma beth dwi’n ei garu am fy swydd. Fy mlaenoriaeth i yw’r person ifanc, ac mae popeth rwy’n bwriadu ei wneud yn cael ei wneud er budd y person ifanc hwnnw.

Rwyf wrth fy modd â phob agwedd ar fy swydd, ond gallu cefnogi pobl ifanc i ddatblygu eu hunain yn bersonol, gweld pobl ifanc yn goresgyn rhwystrau ac yn cyrraedd eu llawn botensial yw’r hyn sy’n gwneud fy ngwaith mor gadarnhaol a gwerth chweil. Mae fy ngwaith yn cynnwys defnyddio amrywiol ddulliau i ennyn diddordeb pobl ifanc mewn amrywiaeth o weithgareddau, gweithdai adeiladu sgiliau, datblygiad personol a chymdeithasol a dysgu achrededig.

Mae’n fraint cael gyrfa lle gallaf wella bywydau pobl ifanc, rwy’n teimlo bod hyn yn gwneud fy swydd yn wirioneddol werth chweil.

Gwen: Yr hyn rwy’n ei fwynhau fwyaf am fod yn weithiwr ieuenctid yw bod y rôl yn werth chweil, gweld pobl ifanc yn tyfu ac yn datblygu i’w llencyndod, gan oresgyn rhwystrau personol a chyflawni eu nodau. Rwyf hefyd yn mwynhau gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, fel Gyrfa Cymru a’r Ganolfan Byd Gwaith. Mae hyn yn ein galluogi i ymestyn ein cynnig i bobl ifanc, gan sicrhau bod pob person ifanc yn cael y cyfle i ffynnu.

Amrywiaeth o agweddau i’r rôl

Rhun: Mae fy ngwaith hefyd yn ymestyn i’r noson, fel Gweithiwr Ieuenctid yng Nghlwb Ieuenctid Penparcau sy’n rhedeg bob nos Iau rhwng 6-9pm yng Nghanolfan Eos, Penparcau. Mae’r clwb ieuenctid yn darparu lle diogel i bobl ifanc ymgysylltu â’r Gweithwyr Ieuenctid, ymlacio gyda’u ffrindiau a chymryd rhan mewn cyfleoedd newydd a chyffrous o’u dewis. Yn y gorffennol, rydym wedi trefnu gwahanol weithgareddau megis coginio, chwaraeon, gemau, celf a chrefft i enwi dim ond rhai. Mae gweithgareddau hefyd yn ymestyn i’r gymuned, lle’r ydym wedi bod yn beicio mynydd, i ymweld â’r orsaf heddlu leol, i’r sinema ac i chwarae saethyddiaeth.

Gwen: Rwy’n cefnogi pobl ifanc i greu CVs, eu helpu i chwilio am waith, cydlynu a chyflwyno ystod o gyrsiau hyfforddi i gynyddu eu cyfleoedd am gyflogaeth yn y dyfodol. Mae gwaith ieuenctid yn defnyddio dull cyfannol, ac felly mae fy ngwaith yn canolbwyntio’n gyfan gwbl ar bobl ifanc, gyda phob diwrnod yn wahanol. Yn ddiweddar, rwyf wedi cyflwyno cyrsiau cymorth cyntaf a hylendid bwyd, wedi cydlynu gweithdai blasu ym maes byw yn y gwyllt a dysgu seiliedig ar waith, beicio mynydd, gwirfoddoli ac amrywiaeth o brosiectau cymunedol.

Cyfleoedd i ddatblygu eich dysgu eich hun ymhellach

Gwen: Yn 2017, roeddwn yn ddigon ffodus i gael cyfle drwy Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion i wella fy nysgu yn y sector Gwaith Ieuenctid trwy astudio Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. Fy nod yw symud ymlaen i gwblhau fy ngradd meistr mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol a fydd o fudd pellach i’m gwaith gyda phobl ifanc yng Ngheredigion.

Rhun: Rwyf hefyd wedi bod yn ddigon ffodus i gael y cyfle i ddatblygu fy nysgu a’m dealltwriaeth o fethodoleg gwaith ieuenctid ac rwyf ar hyn o bryd yn astudio Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol.
Cyfrannu at ddatblygiad pobl ifanc yng Ngheredigion

Rhun: Fel gwasanaeth, rydym yn darparu cyfleoedd rheolaidd yn rheolaidd i bobl ifanc, a fyddai fel arall, ar adegau efallai ddim ar gael iddynt.