Pwysig: Coronafeirws

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch ein cymunedau a'n gweithwyr. Yng ngoleuni'r amgylchiadau presennol, rydym wedi penderfynu gohirio pob gweithgaredd llunio rhestr-fer a chyfweld. O ganlyniad i'r penderfyniad hwn, mae dyddiad cau ar gyfer y rhan fwyaf o'n swyddi wedi'i ymestyn tan 30 Ebrill 2020. Mae'n bosibl y bydd rhai swyddi allweddol wedi'u heithrio o'r trefniant hwn.

Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am fwy o wybodaeth.

Bywyd Ceredigion

Mae’r tudalennau isod yn cynnwys gwybodaeth am sut beth yw gweithio gyda ni yn ogystal â’r ffordd o fyw unigryw sydd ar gael yma yng Ngheredigion.

Yr hyn a gynigiwn

Rydym eisiau i weithio i Geredigion fod yn brofiad gwerth chweil. Credwn mai'r wobr fwyaf mewn swydd yw boddhad swydd a chyfle i wneud cyfraniad gwerthfawr. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod pawb yn gwerthfawrogi pethau ychwanegol hefyd! *Gall rh...

Ynglŷn â’r Cyngor

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cyflogi dros 3,500 o aelodau staff. Rydym yn darparu ystod o wasanaethau gan gynnwys addysg, gofal cymdeithasol, cynnal a chadw priffyrdd a llawer mwy. Mae'r cyfleoedd gyrfa gyda ni yn amrywiol ac yn werth chweil!...

Ffordd o fyw

Mae ein Sir yn cael ei chydnabod fel un o'r "llefydd mwyaf diogel i fyw a gweithio" ynddo, ac mae’n gymysgedd hyfryd o gymunedau dwyieithog a chyfeillgar, diwylliant bywiog, arfordiroedd prydferth a chefn gwlad bryniog. Beth arall allech chi ofyn a...

Straeon Gweithwyr

Mae pob person yn gwneud cyfraniad unigryw a gwerthfawr i'n gwaith. Cymerwch olwg ar yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud er mwyn cael gwybod mwy am sut beth yw gweithio i ni....