Straeon Gweithwyr

Mae pob person yn gwneud cyfraniad unigryw a gwerthfawr i’n gwaith.

Cymerwch olwg ar yr hyn sydd ganddynt i’w ddweud er mwyn cael gwybod mwy am sut beth yw gweithio i ni.

Mae cymaint o gyfleoedd o fewn y sefydliad.

Donna Hughes, Rheolwr Iechyd a Diogelwch Corfforaethol
Darllenwch y stori lawn

Un agwedd ar fy rôl yr wyf wrth fy modd â hi yw cwrdd â phobl

Roy Noble , Warden Cymunedol
Darllenwch y stori lawn

Rwyf wedi bod yn ffodus tu hwnt o dderbyn cyngor, anogaeth a chymorth gan fentoriaid ymroddgar a deallus sy’n fy ysbrydoli.

Catryn Lawrence, Pennaeth
Darllenwch y stori lawn

Mae fy swydd yn amrywiol ac yn brysur ac mae angen gallu addasu i wahanol broblemau a all godi ar draws y sir.

Gareth Davies, Arweinydd Tîm Gwasanaethau Parcio
Darllenwch y stori lawn

Mae fy rôl fel Uwch Gynorthwyydd Adnoddau Dynol yng Nghyngor Sir Ceredigion yn rhoi boddhad mawr imi, nid yn unig o ganlyniad i'r pecyn buddion rhagorol sy’n rhan o’r cynlluniau Ceri+,ond hefyd oherwydd rwy'n medru gweithio'n hyblyg i gyd-fynd â gofal plant. Mae'r swydd hefyd yn fy ngalluogi i gael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.

Gemma Cook, Swyddog Adnoddau Dynol
Darllenwch y stori lawn

Mae'r Cyngor wedi bod yn gefnogol iawn ac wedi fy helpu i ddatblygu fy addysg a chael gradd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, NVQ mewn Rheoli ac Arwain yn ogystal â dysgu Cymraeg!

Janette Dixon, Rheolwr Tîm - Derbyn a Chydlynu Gweithrediadau Integredig
Darllenwch y stori lawn

Rwy'n mwynhau fy swydd, ac mae gen i dîm gwych o'm cwmpas. Nid oes dau ddiwrnod yr un fath, mae'n rhaid i mi feddwl mewn ffordd ddeinamig oherwydd y gall blaenoriaethau newid drwy gydol y dydd, ac mae hyn i gyd yn rhan o'r her.

Paul Williams, Rheolwr Cyfleusterau
Darllenwch y stori lawn

Rwy'n mwynhau ymweld â gwahanol leoliadau, cyfarfod â phobl a datblygu prosiectau lleol. Mae'r amrywiaeth a'r hyblygrwydd yn gwneud y swydd yn llafur cariad i mi....

Steffan Rees, Arweinydd Tîm CERED
Darllenwch y stori lawn

'Nid oes dau ddiwrnod byth yr un fath yn fy rôl ac er bod y swydd yn heriol ac yn heriol ar adegau, mae'n rhoi boddhad mawr.'

Annett Birkett, Uwch Beiriannydd - Rheoli Llifogydd a Dŵr
Darllenwch y stori lawn

Y peth gorau am y swydd yw bod allan yn yr awyr agored, a chael gweithio yng nghefn gwlad hyfryd Ceredigion.

John Curran, Llwythwr Casglu Gwastraff
Darllenwch y stori lawn

Mewn awdurdod bach mae rhywun yn dod i adnabod nifer o gydweithwyr ac mae perthynas waith dda yn cael ei chreu.  Yn fy mhrofiad i, nid yw fel rhyw fusnes mawr ac amhersonol – mae’n gymuned o unigolion sy’n defnyddio eu sgiliau a’u hintegriti i ddarparu gwasanaethau da i bobl y sir hon.

Helen Palmer, Archifydd y Sir / Rheolwr Gwybodaeth a Chofnodion
Darllenwch y stori lawn

Er gwaethaf yr holl heriau, mae’n swydd sy’n rhoi’r fath foddhad, y nod yw gwneud bywydau pobl yn hapus ac yn rhydd o boen wrth iddynt heneiddio ac mae gweld yr hapusrwydd ar wynebau’r preswylwyr pan fônt allan neu wrth gymryd rhan mewn gweithgaredd yn gwneud y cyfan yn werth chweil.

Dilys Megicks, Rheolwr, Cartref Preswyl Hafan Deg
Darllenwch y stori lawn

Yr hyn rwy'n ei fwynhau fwyaf am fod yn weithiwr ieuenctid yw bod y rôl yn werth chweil, gweld pobl ifanc yn tyfu ac yn datblygu i’w llencyndod, gan oresgyn rhwystrau personol a chyflawni eu nodau.

Gwen Evans and Rhun Garner , Gweithwyr Ieuenctid
Darllenwch y stori lawn

Gall y swydd fod yn heriol ar adegau, ond gall unrhyw swydd arall fod yn heriol hefyd. Mae mwy o foddhad i’w gael nag sydd yna o heriau. Rwy’n hoffi’r amrywiaeth o dasgau, ac nid oes unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath!

Ceri Anne Hughes, Cynorthwyydd Gofal dan Brentisiaeth
Darllenwch y stori lawn