Ynglŷn â’r Cyngor

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cyflogi dros 3,500 o aelodau staff. Rydym yn darparu ystod o wasanaethau gan gynnwys addysg, gofal cymdeithasol, cynnal a chadw priffyrdd a llawer mwy. Mae’r cyfleoedd gyrfa gyda ni yn amrywiol ac yn werth chweil!

Ein Gweledigaeth

Rydym yn falch iawn o'n hanes o ddarparu gwasanaethau diogel, effeithlon ac effeithiol o ansawdd uchel i drigolion Ceredigion.

Model Gydol Oes a Llesiant

Yng Nghyngor Sir Ceredigion rydym yn trawsnewid y ffordd y mae unigolion, teuluoedd, cymunedau a gofalwyr yn gallu cael cymorth a chefnogaeth pan fydd ei angen arnynt.

Yr Iaith Gymraeg

Rydym yn falch o fod yn sefydliad dwyieithog, sy'n statws cyfartal i'r Gymraeg a'r Saesneg.

Hyderus o ran Anabledd

Fel cyflogwr Hyderus o ran Anabledd rydym yn gwirfoddoli i sicrhau ein bod yn cyflawni'r camau canlynol bob amser. Denu a recriwtio pobl anabl Mynd ati i geisio denu a recriwtio pobl anablDarparu proses recriwtio gwbl gynhwysol a hygyrchCynnig ...

Lleoliadau

Fe weler isod ychydig o’r nifer o leoliadau gwaith sydd gennym ledled y Sir.