Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Yr hyn a gynigiwn

Rydym eisiau i weithio i Geredigion fod yn brofiad gwerth chweil. Credwn mai’r wobr fwyaf mewn swydd yw boddhad swydd a chyfle i wneud cyfraniad gwerthfawr. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod pawb yn gwerthfawrogi pethau ychwanegol hefyd!

*Gall rhai buddion gweithwyr fod yn wahanol yn dibynnu ar y rôl.

Benthyciadau neu Brydlesu Car

Mae benthyciadau ar gael i rai gweithwyr er mwyn iddynt brynu car. Yn ogystal, mae cyfle i wneud eich cyflog fynd lawer ymhellach gyda’n cynllun prydlesu ceir.

Cwnsela

Mae gan holl weithwyr Ceredigion fynediad at wasanaeth cwnsela cyfrinachol am ddim. Rydym yn awyddus i sicrhau bod ein gweithwyr yn hapus yn eu gwaith yn ogystal â’u bywydau personol.

Beicio i’r gwaith

Mae’r cynllun Beicio i’r Gwaith yn caniatáu i’n gweithwyr brynu beic trwy aberthu cyflog. Mae hyn yn arbed arian iddynt yn ogystal ag hyrwyddo eu hiechyd.

Cilfantais EE

Mae gan bob gweithiwr fynediad at gontractau ffôn symudol am bris gostyngol gydag EE.

Gofal llygaid

Profion llygaid am ddim ar gyfer defnyddwyr sgrin rheolaidd. Mae gan rai gweithwyr hawl hefyd i gael taleb tuag at gost eu sbectol.

Cymorth i Deuluoedd

Cymorth gwych i rieni gan gynnwys gwell tâl mamolaeth, tâl mabwysiadu a thâl tadolaeth, talebau gofal plant ac arferion gweithio hyblyg.

Aelodaeth Canolfannau Hamdden

Aelodaeth gostyngol i’n Canolfannau Hamdden.

Gwyliau

Hawl gwyliau yn dechrau ar 26 diwrnod + 8 o wyliau cyhoeddus ac yn cynyddu gyda hyd eich gwasanaeth hyd at uchafswm o 36 diwrnod + 8 gwyliau cyhoeddus.

Meddalwedd TG

Meddalwedd Microsoft Office am bris gostyngol.

Arbedion ffordd o fyw

Gellir defnyddio ein cerdyn Vectis ledled y DU ar frandiau enw mawr a gyda busnesau lleol cofrestredig. Arbedwch arian ar fwydydd, gwyliau, bwyta allan, DIY, offer trydanol, yswiriant, moduro a llawer mwy!

Pensiwn

Cofrestru ar gynllun pensiwn cyflogwr hael. Naill ai cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol neu Bensiwn Athrawon.

Gofal Iechyd WHA

Drwy dalu drwy ddidyniadau cyflog gallwch ymuno â WHA ac arbed ar gostau optegol, deintyddol, cwnsela, ffisiotherapi ac arosiadau yn yr ysbyty, yn ogystal â chael budd-dal damweiniau personol.

Dysgu a Datblygu

Rydym am i chi gael pob cyfle i gyflawni eich potensial llawn nawr ac yn y dyfodol. Felly, byddwn yn eich annog ac yn eich cefnogi i gofleidio dysgu fel y gallwch chi fod yr hunan orau i chi.

Fel gweithiwr yng Ngheredigion, bydd gennych fynediad at amrywiaeth o gyfleoedd datblygu gan gynnwys modiwlau e-ddysgu ac ystod gynhwysfawr o ddigwyddiadau hyfforddi. Fel arfer mae gennym dros 100 o ddigwyddiadau hyfforddi ar gael i’n gweithwyr ar unrhyw adeg benodol. Rydym hefyd yn ariannu ac yn cefnogi nifer o’n gweithwyr yn gyson i ennill y cymwysterau neu’r ardystiadau proffesiynol sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd.

Os ydych chi’n ymgymryd â neu’n dymuno ymgymryd â rôl reoli gyda ni, byddwch wedi cofrestru ar ein Rhaglen Rheolwr Ceredigion lle byddwch yn dysgu sut i fod yn rheolwr gwybodus, teg a grymusol.

Cydbwysedd Bywyd a Gwaith

Gall gweithio’n hyblyg fod yn arbennig o ddefnyddiol os ydych chi’n rhiant, os oes gennych chi gyfrifoldebau gofalu neu os oes gennych chi anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor. Daw gweithio hyblyg ar sawl gwahanol ffurf. Mae rhai o’n gweithwyr yn gweithio’n rhan-amser, mae gan rai oriau gwaith blynyddol neu oriau cywasgedig tra bod eraill yn rhannu swydd. Un o’n buddion poblogaidd yw ein cynllun oriau hyblyg.

Gall ein holl weithwyr ofyn am gael gweithio oriau hyblyg drwy eu rheolwr. Os mai dyma sydd ei angen arnoch chi ac os na fydd hynny’n cael effaith ar ddefnyddwyr ein gwasanaethau, byddwn yn ceisio’ch cefnogi chi cymaint ag y gallwn.