Pwysig: Coronafeirws

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch ein cymunedau a'n gweithwyr. Yng ngoleuni'r amgylchiadau presennol, rydym wedi penderfynu gohirio pob gweithgaredd llunio rhestr-fer a chyfweld. O ganlyniad i'r penderfyniad hwn, mae dyddiad cau ar gyfer y rhan fwyaf o'n swyddi wedi'i ymestyn tan 30 Ebrill 2020. Mae'n bosibl y bydd rhai swyddi allweddol wedi'u heithrio o'r trefniant hwn.

Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am fwy o wybodaeth.

Coronafeirws

Gwerthfawrogwn y gall fod gennych rai cwestiynau mewn perthynas â newidiadau i’n gweithgareddau recriwtio o ganlyniad i’r epidemig Coronafeirws. Rydym felly wedi paratoi’r cwestiynau cyffredin canlynol gobeithiwn fydd o fudd i chi.

Os hoffech ragor o wybodaeth , mae croeso ichi e-bostio adnoddaudynol@ceredigion.gov.uk.

Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Byddwn yn cysylltu â chi maes o law i roi gwybod a yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.

Os ydych yn hapus â’ch cais, yna nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Pan fydd y dyddiad cau estynedig wedi mynd heibio, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi a yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.

Fodd bynnag, os hoffech fanteisio ar y dyddiad cau estynedig i newid eich cais, bydd angen i ni ddileu eich cais cyfredol er mwyn i chi allu cyflwyno cais arall. Os hoffech i ni wneud hyn i chi, ebostiwch adnoddaudynol@ceredigion.gov.uk.

Rydym wedi penderfynu gohirio’r holl weithgarwch cyfweld am y dyfodol rhagweladwy er mwyn diogelu iechyd a diogelwch ein dinasyddion a’n gweithwyr. Mae’n bosib y bydd rhai swyddi allweddol yn cael eu heithrio o’r trefniant hwn i helpu i gefnogi ein hymateb parhaus i’r Coronafeirws. Rydym wedi rhoi cyfarwyddyd i’n rheolwyr recriwtio i gysylltu â phob ymgeisydd i gadarnhau’r camau nesaf.

Os hoffech drafod eich gwahoddiad i gyfweliad neu os oes gennych unrhyw bryderon cysylltwch â ni drwy ein e-bost: adnoddaudynol@ceredigion.gov.uk.

Byddwn yn cysylltu â chi i ddechrau’r broses o wirio cyn cyflogi.  Mae’n bosib y bydd y broses yn cymryd ychydig yn hirach nag arfer oherwydd yr amgylchiadau presennol.

Oni bai eich bod wedi clywed fel arall gan y rheolwr recriwtio, bydd disgwyl i chi ddechrau yn eich swydd newydd fel y cytunwyd. Os hoffech drafod eich dyddiad dechrau neu os oes gennych bryderon cysylltwch â ni drwy ein e-bost: adnoddaudynol@ceredigion.gov.uk.