Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Gwaith Cynnal a Chadw: Ar Ddydd Gwener 6 Tachwedd 2020 ni fydd y broses ymgeisio am swydd ar gael oherwydd gwaith cynnal a chadw arferol. Rhagwelwn y bydd y system yn dychwelyd tua 2yp.

Cymunedau am Waith a Mwy

A ydych chi'n profi tlodi mewn gwaith, diweithdra, yn byw ar isafswm cyflog neu'n ei chael hi'n anodd talu treuliau misol sylfaenol ar gontractau sero awr achlysurol? Efallai y bydd Cymunedau ar gyfer Gwaith a Mwy yn gallu'ch cefnogi chi.

Amdan ein Swyddi Cymunedau am Waith a Mwy

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn brosiect sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, a’i redeg gan Gyngor Sir Ceredigion, ac mae’n cynorthwyo unigolion 16 oed a throsodd sy’n byw mewn tlodi, neu mewn perygl o fyw mewn tlodi, ar draws Ceredigion.

Gall y cyfranogwyr fod mewn gwaith ond yn byw mewn tlodi, yn ddi-waith, yn byw ar isafswm cyflog neu’n cael trafferth talu costau misol sylfaenol ar gontractau dim oriau achlysurol.

Mentoriaid yn darparu cymorth un i un i gyfranogwyr pan fyddwch yn chwilio am waith, i’w helpu i ysgrifennu cais perffaith am swydd neu CV, cynnal cyfweliadau ffug , cymorth â sgiliau cyfweliad a magu hyder, uwchraddio’u sgiliau, yn ogystal ag ariannu amrywiaeth eang o hyfforddiant

Mae’r cyrsiau hyfforddi’n amrywio o gymwysterau Cymorth Cyntaf, adwerthu neu ofal iechyd, cardiau diogelwch y diwydiant adeiladu, trwyddedau diogelwch a llawer mwy

Os ydych chi’n meddwl y gallai’r prosiect eich helpu chi, neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm ar 01545 574193 neu e-bostiwch cfwp@ceredigion.gov.uk.

Yn ogystal, os ydych chi’n gyflogwr, a bod gennych chi unrhyw gyfleoedd i gyfranogwyr wneud profiad gwaith, neu weithio gyda thâl (wedi’u hariannu gan Cymunedau am Waith a Mwy) cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.