Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

2 x Gweithiwr Gofal a Chymorth Lefel 2 – Cartref Gofal Preswyl Tregerddan

Dyddiad Cau: 30/06/2024

Cyfeirnod: REQ105281

24 awr / Parhaol

23,500 - 23,893 *

Aberystwyth

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

Mae ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd ar uno Cartref Preswyl Tregerddan â Chartref Preswyl Hafan y Waun, Waun Fawr. Os caiff y cynnig hwn ei gymeradwyo bydd y swydd hon yn cael ei throsglwyddo i Hafan y Waun ar bwynt y cytunir arno.

Ydych chi wedi ystyried gweithio ym maes Gofal Preswyl i Oedolion? Rydym am tyfu ein tîm!

Ydych chi’n mwynhau gofalu am eraill neu a ydych chi’n chwilio am her newydd? Ymunwch â’n tîm gweithgar, cyfeillgar a chefnogol yng Nghartref Gofal Preswyl Tregerddan i weld y gwahaniaeth gwirioneddol y gallwch ei wneud.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio 2 x Gweithiwr Gofal a Chymorth Lefel 2 Gweithiwr Gofal, i ymuno â Chartref Gofal Preswyl Tregerddan, Aberystwyth, yn barhaol. Nid yw profiad blaenorol o weithio mewn cartref gofal yn hanfodol gan y bydd hyfforddiant llawn yn cael ei darparu.  Cyn belled â bod gennych garedigrwydd, amynedd, parch a gwytnwch – gallwn ddysgu’r gweddill i chi!

Am y rôl

Nid oes unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath yn y rôl amrywiol a gwerth chweil hon. Fel canllaw cyffredinol, gall eich dyletswyddau dyddiol gynnwys:

 • darparu gofal cyflawn i gleientiaid yn unol â’r drefn ddyddiol fel yr amlinellir yn y cynlluniau gofal
 • darparu cymorth emosiynol a sicrwydd i gleientiaid, yn enwedig pan fydd angen iddynt addasu i newid/a/neu argyfwng teuluol
 • rhoi meddyginiaeth ar bresgripsiwn, gan gynnwys cyffuriau rheoledig, yn unol â pholisi a gweithdrefn
 • hebrwng cleientiaid allan o’r sefydliad, e.e. teithiau hamdden
 • cwblhau cofnodion dyddiol
 • cynnal gwasanaeth glanhau, golchi dillad ac ystafell fwyta

Ein cynnig i chi

Mae cyfraniad ein gweithwyr i iechyd, diogelwch a llesiant preswylwyr ein cartrefi gofal yn amhrisiadwy. Rydym felly am sicrhau bod ein Gweithwyr Gofal a Chymorth yn gweld gweithio i Geredigion yn brofiad gwerth chweil.

Gyda hynny mewn golwg, rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion gweithwyr, gan gynnwys:

 • Hyd at 34 diwrnod a wyliau blynyddol
 • mentrau iechyd a lles gan gynnwys cymorth am ddim o ran ffordd o fyw a chwnsela
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
 • tâl mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth uwch
 • Cerdyn disgownt Vectis ar gyfer arbedion ar frandiau enwau mawr a chyda busnesau lleol cofrestredig
 • cyfleoedd dysgu a datblygu i gefnogi dilyniant gyrfa
 • cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys y cynllun Beicio i’r Gwaith

I gael rhagor o wybodaeth am ein buddion cyflogeion cliciwch yma.

Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn gofalgar a thosturiol ymuno â thîm cyfeillgar ac ymroddedig a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Cyflwyno cais

Rydym wedi ei gwneud yn haws I chi wneud cais drwy symleiddio ein ffurflen gais. Mae cyflwyno cais nawr yn haws nag erioed.

Os bydd angen Cymorth arnoch I gwblhau eich cais,mae croeso I chi gysylltu a 01970 6333949 neu e-bostio adnoddaudynol@ceredigion.gov.uk

Mae’r rol hon yn cynnwys gweithio ar benwythnosau fel rhan o wythnos waith arferol neu rota. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus hawl I’r tal canlynol:

 • Dydd Sadwrn – Amser a chwarter
 • Dydd Sul- Amser a hanner

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Keneuoe.Morgan@ceredigion.gov.uk

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau’r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a’ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Porth Gofal – Gwasanaethau Ymyrraeth wedi’u Targedu

Rydym wrth wraidd darpariaeth gofal cymdeithasol gydol oes Ceredigion ac ein nod yw sicrhau bod pob unigolyn yn derbyn yr ymyrraeth orau i ddiwallu ei anghenion neu, lle bo angen, eu tywys at gymorth cynnar neu wasanaethau arbenigol. Ein prif swyddogaethau yw:

 • Tîm Derbyn a Brysbennu Porth Ceredigion
 • Gwasanaethau Ymyrraeth wedi’i Thargedu
 • Gwasanaethau Maethu
 • Gwasanaethau Preswyl a Gofal Dydd
 • Gwasanaethau Tai
 • Storfeydd Cyfarpar Cymunedol Integredig
 • Tîm Dyletswydd Argyfwng
Aberystwyth
Mae Aberystwyth yn dref brifysgol fywiog ac yn gyrchfan glan môr gyda phromenâd a phier. Yn ogystal dyma yw lleoliad y ddrama deledu atmosfferig Y Gwyll. Mae Aberystwyth yn lleoliad delfrydol i archwilio Llwybr Arfordir Cymru ar hyd Bae Cere...
Darllen mwy