Mae ein staff sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl. Maent yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i iechyd, diogelwch a lles plant ac oedolion sy’n agored i niwed yng Ngheredigion

Os ydych chi’n dymuno dilyn gyrfa ym maes gofal mae gennym ddigon o gyfleoedd i chi, megis gweithio fel gofalwr yn un o’n cartrefi gofal preswyl neu weithio yn y gymuned fel gweithiwr cymdeithasol. Mae gennym hefyd gyfleoedd ym maes therapi galwedigaethol, iechyd meddwl, rheoli gofal cymdeithasol, comisiynu gofal cymdeithasol a llawer mwy.

Beth bynnag yw eich dyhead galwedigaethol fe welwch fod ein gweithwyr yn gwneud eu gorau glas bob amser, gan anelu at sicrhau bod penderfyniadau’n canolbwyntio’n gyfan gwbl ar gefnogi ein cymunedau ac amddiffyn y rhai sy’n agored i niwed.

Swyddi Gwag Cyfredol

2 x Uwch Ymarferydd – Gofal wedii Gynllunio (Plant a Phobl ifanc)

Penmorfa, Aberaeron

36,371 - 38,553

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/05/2022
Swyddog Adolygu Diogelu Annibynnol

Penmorfa, Aberaeron

39,571 - 41,591

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/05/2022
Uwch Ymarferydd – Gwasanaeth Diogelu

Penmorfa, Aberaeron

36,371 - 38,553

18.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/05/2022

Mewnol yn unig

Gweithiwr Gofal a Chymorth

Within Ceredigion

20,444 - 21,695

35 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 22/05/2022
4 x Gweithiwr Cymdeithasol – Lles Meddyliol

Within Ceredigion

29,174 - 34,373

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/05/2022
2 x Uwch Therapydd Galwedigaethol

Within Ceredigion

36,371 - 38,553

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/05/2022
Swyddog Gofal Nos – Cartref Preswyl Hafan Deg

Llanbedr Pont Steffan

20,444 - 21,695

24.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 19/05/2022
Gweithwyr Cymdeithasol (Swyddi Gwag mewn sawl disgyblaeth)

Within Ceredigion

29,174 - 34,373

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/05/2022
Cynorthwyydd Gofal (ymuno â’n pwll recriwtio)

Within Ceredigion

19,264

30 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau:

Straeon Gweithwyr

Mae'r Cyngor wedi bod yn gefnogol iawn ac wedi fy helpu i ddatblygu fy addysg a chael gradd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, NVQ mewn Rheoli ac Arwain yn ogystal â dysgu Cymraeg!

Janette Dixon, Arweinydd Tîm Porth Gofal
Darllenwch y stori lawn

Er gwaethaf yr holl heriau, mae’n swydd sy’n rhoi’r fath foddhad, y nod yw gwneud bywydau pobl yn hapus ac yn rhydd o boen wrth iddynt heneiddio ac mae gweld yr hapusrwydd ar wynebau’r preswylwyr pan fônt allan neu wrth gymryd rhan mewn gweithgaredd yn gwneud y cyfan yn werth chweil.

Dilys Megicks, Rheolwr, Cartref Preswyl Hafan Deg
Darllenwch y stori lawn

Gall y swydd fod yn heriol ar adegau, ond gall unrhyw swydd arall fod yn heriol hefyd. Mae mwy o foddhad i’w gael nag sydd yna o heriau. Rwy’n hoffi’r amrywiaeth o dasgau, ac nid oes unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath!

Ceri Anne Hughes, Cynorthwyydd Gofal dan Brentisiaeth
Darllenwch y stori lawn