Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Gweithffyrdd+

Ydych chi’n 25 oed+? Ydych chi’n chwilio am waith, hyfforddiant neu gyfle i wirfoddoli? Mi allwn ni eich cynorthwyo!

Amdan ein Swyddi Gweithffyrdd+

Mae Gweithffyrdd + yn cynnig hyfforddiant, cymwysterau, lleoliadau gwirfoddoli, cyfleoedd profiad gwaith â thâl a gwasanaeth mentora personol i gynorthwyo pobl i gael eu bywydau’n ôl ar y trywydd iawn.

Felly os ydych yn 25 oed neu’n hŷn ac yn ddi-waith (a ddim mewn addysg neu hyfforddiant) hoffem glywed oddi wrthych.

Bydd cymorth ar gael i helpu’r rheini sydd â chyflyrau iechyd ac anableddau sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio; Gofalwyr; y rheini nad oes ganddynt gymwysterau neu gymwysterau isel yn unig; pobl â chyfrifoldebau gofal plant; pobl dros 54 oed; pobl mewn anheddau lle un oedolyn yn unig sy’n bwy yno neu bod pawb yn ddi-waith neu unrhyw un sy’n perthyn i grŵp Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig.

Bydd Gweithffyrdd + yn cynnig cymorth mentora un wrth un pan fyddwch yn chwilio am waith, cymorth i lunio’r cais perffaith am swydd a llunio CV, cymorth â sgiliau cyfweliad a magu hyder.  Rydym ni’n gallu talu am hyfforddiant a’r cyfle i ennill cymwysterau, a gwaith dros dro gyda chyflogwr lleol ar gyfer rhai pobl.

I gael gwybod mwy am y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu, ewch i’n gwefan www.workways.wales neu cysylltwch ag aelod o’n tîm ar 01545 574193 neu anfonwch e-bost at workways@ceredigion.gov.uk.