Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

2 x Swyddog Adolygu Annibynnol: Diogelu

Dyddiad Cau: 24/06/2024

Cyfeirnod: REQ105083

37 awr / Parhaol

43,421 - 45,441 *

Penmorfa, Aberaeron

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

Mae’r swydd hon yn gymwys ar gyfer taliad atodol marchnad o £200 y mis. Nodwch y bydd y taliad ychwanegol hwn yn cael ei adolygu ar 31 Mawrth 2025.

Gall yr ymgeisydd llwyddiannus fod yn gymwys i gael hyd at uchafswm o £8,000 (gan gynnwys TAW) tuag at gost y treuliau a dynnwyd o ganlyniad i’w adleoli i Geredigion. Am wybodaeth bellach anfonwch e-bost at adnoddaudynol@ceredigion.gov.uk. Am fwy o wybodaeth am sir Ceredigion a’r ffordd o fyw mae’n ei chynnig cliciwch yma.

Mae’r swydd Swyddog Adolygu Annibynnol: Diogelu  yn cynnig cyfle cyffrous i weithio fel rhan o Dîm Sicrhau Ansawdd brwdfrydig ac ymroddedig o fewn Gwasanaeth Diogelu Cyngor Sir Ceredigion.

Tra bod yr Awdurdod Lleol yn datblygu Model Llesiant Gydol Oed o ddarpariaeth gofal cymdeithasol, eich rôl fydd gweithio’n benodol â phlant, pobl ifanc.

Rôl y Swyddog Adolygu Annibynnol: Diogelu fydd darparu gwasanaeth adolygu statudol annibynnol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol, pobl ifanc.

Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cadeirio Cynadleddau Cychwynnol a Chynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant, gan sicrhau bod Cynlluniau Amddiffyn Plant cadarn yn cael eu datblygu ar gyfer plant sydd mewn perygl o, neu’n cael eu cam-drin a/neu’u hesgeuluso.

Bydd y rôl hefyd yn golygu cynnal Adolygiadau Blynyddol o Ofalwyr Maeth/Gofalwyr sy’n Berthnasau ac adolygiadau o blant risg uchel sydd angen gofal a chymorth.

Mi fyddech yn rhan o Bartneriaeth Ranbarthol sy’n gweithio mewn ffordd gadarn, ymroddedig ar lefel leol, aml-asiantaeth, gan anelu at weithio ar y cyd i sicrhau canlyniadau o’r ansawdd gorau i blant a phobl ifanc. 

Ein cynnig i chi:

Mae’r Awdurdod Lleol yn gweithio i roi’r Fframwaith Ymarfer Arwyddion Diogelwch ar waith. Mae’r Awdurdod Lleol hwn wedi ymrwymo i sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus ei staff, i’w cynorthwyo i gyflawni eu potensial yn llawn, drwy oruchwyliaeth, cymorth a chyfleoedd hyfforddi ardderchog.

Rydym hefyd yn angerddol am sicrhau bod ein gweithwyr yn cael y cyfle i gael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. I’ch cefnogi i gyflawni hyn, bydd gennych fynediad at y buddion dewisol canlynol:

  • Gweithio Hybrid: gallwch ddewis gweithio gartref neu mewn swyddfa.
  • Amser hyblyg: Gellir gweithio oriau o fewn lled band diffiniedig, o ddydd Llun i ddydd Gwener, yn amodol ar anghenion y gwasanaeth. Gellir cymryd oriau credyd cronedig fel gwyliau ychwanegol.

Ymhellach, yn gyfnewid am eich sgiliau a’ch ymrwymiad byddwn yn cynnig ystod o fuddion gweithwyr i chi gan gynnwys gweithio hyblyg, lwfans gwyliau blynyddol cystadleuol, cyfraniadau pensiwn hynod hael (14.6%), buddion teulu gwell, arbedion ffordd o fyw a phecynnau iechyd a lles gweithwyr. Mae rhagor o wybodaeth am ein buddion amrywiol i weithwyr ar gael yma.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Sera Llewelyn-Rheolwr Tim, Tim Sicrwydd Ansawdd ar 01545 574000.

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau’r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a’ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Porth Cynnal – Gwasanaethau Arbenigol

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau cymorth arbenigol gydol oes i bobl Ceredigion. Ein nod yw sicrhau bod pob unigolyn yn derbyn y gefnogaeth arbenigol sydd ei hangen arnynt er mwyn iddynt allu byw bywydau diogel, iach a gwydn. Ein prif swyddogaethau yw:

Penmorfa
Penmorfa yw ein swyddfa fwyaf canolog, dyma lle mae ein Prif Weithredwr a'n Cynghorwyr wedi'i leoli. 
Darllen mwy
Aberaeron
Mae Aberaeron yn dref harbwr brydferth ac mae'n un o gyrchfannau gwyliau mwyaf poblogaidd Ceredigion gyda llefydd poblogaidd i aros a bwyta.
Darllen mwy